REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Działanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie RPO WP 2014-2020
Typ. 2 - TIK

Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną.

Model B2B (Business to Business) - model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami.

Model B2C (Business to Consumer), w którym relacje Przedsiębiorstwo –Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług.

Model C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

O dotację w ramach typu 2. TIK mogą ubiegać się:

Mikroprzedsiębiorstwo:
•liczba osób zatrudnionych – mniej niż 10
•obrót roczny do 2 mln EUR lub suma bilansowa do 2 mln EUR

Małe przedsiębiorstwo:
•liczba osób zatrudnionych – od 10 do 49
•obrót roczny do 10 mln EUR lub suma bilansowa do 10 mln EUR

Zgodnie z kryteriami dopuszczającymi uprawnione do uzyskania dofinansowania w ramach są nowopowstałe mikro- i małe przedsiębiorstwa, funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu  50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu 500 000,00 PLN.

Maksymalny % dofinansowania wydatków kwalifikowanych 80%.

Pomoc przyznawana na zasadach de minimis.

Planowany termin naboru wniosków to IV kw. 2017r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN