PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014-2020

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP
Wsparcie obejmować będzie kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

ETAP I
Finansowanie usług doradczych w zakresie opracowania nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.
Dofinansowanie na zasadach de minimis 80%.
Maksymalna kwota dofinansowania 50 tys. PLN.
Termin naboru wniosków: październik - liptopad 2016

ETAP II
Finansowanie dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego na I etapie modelu biznesowego.
Dofinansowanie na zasadach de minimis lub pomocy dla MŚP na doradztwo i udział w targach - 80%.
Maksymalna kwota dofinansowania 500 tys. PLN.
Termin naboru wniosków: grudzień 2016

 

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 – 2020


Poddziałanie 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand"

W ramach poddziałania 3.3.3 PO IR dofinansowanie mogą otrzymać przedsiębiorcy realizujący projekty dotyczące uczestnictwa w działaniach promocyjnych przewidzianych w branżowych programach promocji, w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych, oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.
Branżowe programy promocji, w których udział może zostać dofinansowany w ramach konkursu:
- Sprzęt medyczny;
- Kosmetyki;
- IT/ICT;
- Jachty i łodzie;
- Meble;
- Polskie specjalności żywnościowe;
- Sektor usług prozdrowotnych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 000 000 zł.
Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
2) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu - do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;
3) w przypadku wyboru przez wnioskodawcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis w zakresie kosztów projektu:
- do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
- do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
- do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
- do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

Termin naboru wniosków: od 24 czerwca 2016 r. do 5 sierpnia 2016 r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN