PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014 - 2020

Działanie 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”
W ramach Działania 1.1, Poddziałania 1.1.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:
– dla mikroprzedsiębiorcy:
    – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
    – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla małego przedsiębiorcy:
    – 70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
    – 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;
– dla średniego przedsiębiorcy:
    – 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz
    – 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Poziom i wysokość wsparcia:
Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN.
Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt pułapów określonych w § 9 ust.1 rozporządzenia MNiSW, t.j.:
• 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii badań przemysłowych lub
• 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji, w której więcej niż połowa kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na działania wchodzące w zakres kategorii prac rozwojowych.
Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Termin składania wniosków:

I tura - 4 kwietnia do 26 lipca 2016r.

II tura - wrzesień - grudzień 2016r.

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 2014-2020

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ 2. Prace B+R.
Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach typu projektu.

Maksymalny % poziom dofinansowania UE
Typ 2 - Prace B+R:
a) pomoc de minimis - 85%,
b) pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami tj.:

badania przemysłowe:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 70%,
- średnie przedsiębiorstwo – 60%,
- duże przedsiębiorstwo – 50%,

eksperymentalne prace rozwojowe:
- mikro i małe przedsiębiorstwo – 45%,
- średnie przedsiębiorstwo – 35%,
- duże przedsiębiorstwo – 25%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 PLN.
Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 5 000 000 PLN.

Termin składania wniosków: IV kwartał 2016r.

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN