ZAMÓWIENIA PUBL.

Zapewnienie transportu dla 1600 uczestników szkoleń na terenie 73 gmin województwa podkarpackiego.

Rzeszów, 24 lipca 2018 r.

Dokumenty dotyczące wszystkich części zamówienia:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Formularz oferta w wersji edytowalnej

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Wzór umowy

Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych

 


Rzeszów, 2 sierpnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy, którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)


Rzeszów, 23 sierpnia 2018 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla części I-IV oraz unieważnieniu części V zamówienia
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN