ZAMÓWIENIA PUBL.

Dostawa materiałów biurowych

Rzeszów, 24 kwietnia 2018 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Wzór umowy

SOPZ

Formularz oferta

 


Rzeszów, 4 maja 2018 r.

Wyjaśnienie treści SIWZ

SOPZ w wersji edytowalnej- nie dołączać do oferty!

 


Rzeszów, 8 maja 2018 r.

Wyjaśnienie i zmiana SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zaktualizowany SOPZ w wersji edytowalnej- nie dołączać do oferty!

 


Rzeszów, 10 maja 2018 r.

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

Zaktualizowany SOPZ w wersji edytowalnej- nie dołączać do oferty!

 


Rzeszów, 15 maja 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Wzór oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Uwaga:
Wszyscy wykonawcy którzy złożyli oferty składają ww. oświadczenie w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust 5 Pzp (tj. informacji z otwarcia ofert)


Rzeszów, 28 maja 2018 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty
 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN