PROJEKTY

Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Rzeszów

Granty dla spółdzielni socjalnych z województwa podkarpackiego
 

W dniu 27 października 2009r., Rada Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej dokonała rozstrzygnięcia drugiego konkursu na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych z terenu województwa podkarpackiego.

W ramach konkursu Rada pozytywnie oceniła dwa wnioski o dofinansowanie nowopowstałych spółdzielni :

1. „Pięć Plus” - Stalowa Wola

2. „Impresja” - Padew Narodowa

Tym samym po spełnieniu pozostałych przesłanek warunkujących przyznanie dofinansowania w/w spółdzielniami zostanie podpisana umowa o dofinasowanie.

Jednocześnie informujemy, iż nowym Przewodniczącym Rady Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej jednogłośnie wybranym został Prezes Zarządu Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Pan Waldemar Pijar.


Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Rzeszowie ogłasza drugi konkurs na dofinansowanie działalności spółdzielni socjalnych z terenu województw podkarpackiego. Termin składania ofert: 19 października 2009.

 
W 2009 roku wsparcie przeznaczone jest dla:
 
a) nowo powstałych spółdzielni socjalnych na rozpoczęcie działalności oraz
 
b) istniejących spółdzielni socjalnych na przeprowadzenie działań związanych z restrukturyzacją lub lustracją działalności spółdzielni, z zastrzeżeniem, ze działania związane z lustracją muszą zostać przeprowadzone do końca listopada br. Wsparcie na przeprowadzenie lustracji mogą otrzymać jedynie spółdzielnie, które powstałych w latach 2005-2006.
 
Całkowita wysokość środków jaką w 2009 roku dysponuje OWSS na wsparcie finansowe dla spółdzielni socjalnych (granty, pożyczki) wynosi 60 000,00 zł. Maksymalna wysokość grantu to 21 000,00 zł. Wnioski można składać do 19 października 2009. Decyduje data wpływu wniosku.
 
Spółdzielnie socjalne oraz osoby zainteresowane założeniem spółdzielni mogą skorzystać również z bezpłatnych konsultacji i doradztwa w zakresie prawnym oraz finansowo-księgowym.
 

Do wniosku na rozpoczęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej należy załączyć:

 1. Biznesplan
 2. Aktualny wyciąg z KRS lub potwierdzenie złożenia dokumentów dotyczących wpisania spółdzielni do KRS,
 3. Dokumenty z walnego zebrania potwierdzające powołanie spółdzielni oraz wybór zarządu spółdzielni,
 4. Uchwały organów stanowiących osób prawnych dotyczące powołania spółdzielni socjalnej (jeżeli spółdzielnia jest zakładana przez gminy, organizacje pozarządowe, kościele osoby prawne)
 5. Statut,
 6. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej

Do wniosku na lustrację działalności spółdzielni socjalnej należy załączyć:

 1. Aktualny wyciąg z KRS,
 2. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

Do wniosku na restrukturyzację działalności spółdzielni socjalnej należy załączyć:

 1. Biznesplan,
 2. Aktualny wyciąg z KRS,
 3. Oświadczenie o uzyskanej pomocy publicznej.

Wszystkie załączniki powinny być ponumerowane, ułożone w kolejności jak wyżej oraz trwale spięte w jedną całość z wnioskiem. Kopie dokumentów powinny być potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osobę upoważnioną do reprezentowania podmiotu zgodnie ze statutem i wpisem w KRS.

Spółdzielnie, które uzyskają dofinansowanie na lustrację oraz restrukturyzację przed podpisaniem umowy będę zobowiązane do dostarczenia dodatkowo:

 1. Sprawozdania finansowego za 2008 rok,
 2. Informacji o prowadzonej działalności gospodarczej oraz w zakresie reintegracji społecznej i zawodowej za 2008 rok,
 3. Informacji o faktycznym zatrudnieniu, w tym na podstawie umów cywilnoprawnych na dzień podpisania umowy i planowanym zatrudnieniu w okresie kolejnych 6-ciu miesięcy.

Wnioski należy dostarczyć do 19 października 2009roku na adres:

Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej
przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszów ul. Szopena 51

Informacje nt. składania ofert oraz działalności ośrodka można uzyskać w biurze OWSS w Rzeszowie pod tel./fax 017 867 62 35 lub pisząc na e-mail: jjeczmienionka@rarr.rzeszow.pl

Projekt „Ośrodek Wspierania Spółdzielczości Socjalnej Rzeszów” jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.

Dokument do pobrania:
 
Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalnej – partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości
 
Projekt „Ośrodek Wsparcia Spółdzielczości Socjalne - partner rozwoju lokalnej przedsiębiorczości”, jest realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego w partnerstwie podkarpackich instytucji zainteresowanych tworzeniem nowych spółdzielni socjalnych, wspieraniem działalności już istniejących spółdzielni oraz promowaniem rozwoju lokalnej przedsiębiorczości społecznej.
 
 
W ramach projektu można uzyskać pomoc i wsparcie w postaci:
 • doradztwa dla spółdzielni socjalnych oraz grup osób, zainteresowanych utworzeniem spółdzielni socjalnych w tym doradztwo prawno-ekonomiczne oraz obsługi księgowej,
 • pożyczek na opłatę składek ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego członków spółdzielni socjalnych, na zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania udzielonego zadania publicznego, na wadium składane podczas uczestnictwa w przetargu oraz na wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
 • grantów dla nowo utworzonych spółdzielni socjalnych oraz dla działających spółdzielni socjalnych na restrukturyzację profilu ich działalności gospodarczo-społecznej, na przygotowanie do lustracji.

RARR S.A. a ekonomia społeczna i spółdzielczość socjalna.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. była pierwszą instytucją w regionie wspierającą organizacyjnie i grantami finansowymi powstawanie nowych inicjatyw w zakresie ekonomii społecznej oraz spółdzielczości socjalnej. RARR ma już w tym zakresie duże doświadczenie i przekonanie o użyteczności takiej nowej formy organizowania działalności społeczno-gospodarczej. Oferujemy naszą pomoc przy realizowaniu kolejnych ciekawych pomysłów i inicjatyw.
Obecnie wszystkie spółdzielnie socjalne z terenu Województwa Podkarpackiego otrzymały wparcie finansowe Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej działającego przy RARR S.A.

Spółdzielnie socjalne – podstawowe informacje.
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej jest prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę jej członków.
Spółdzielnia socjalna działa na rzecz:

 1. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu,
 2. społecznej reintegracji jej członków, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku,- a działania te nie są wykonywane w ramach prowadzonej przez spółdzielnię socjalną działalności gospodarczej.

Spółdzielnia socjalna może prowadzić działalność społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych, określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r., o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.)

Osoby uprawnione do tworzenia spółdzielni socjalnych

Spółdzielnię socjalną mogą założyć:

 • osoby bezrobotne, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.),
 • osoby, o których mowa w art. 1 ust. 2 pkt 1-4, 6 i 7 ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. Nr 122, poz. 1143, z późn. zm.), w szczególności:
  • bezdomni realizujący indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uzależnieni od alkoholu, po zakończeniu programu psychoterapii w zakładzie lecznictwa odwykowego,
  • uzależnieni od narkotyków lub innych środków odurzających, po zakończeniu programu terapeutycznego w zakładzie opieki zdrowotnej,
  • chorzy psychicznie w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego,
  • długotrwale bezrobotni w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  • zwalniani z zakładów karnych, mających trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • uchodźcy, realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej,
  • osoby które podlegają wykluczeniu społecznemu i ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym,
 • osoby niepełnosprawne, w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r., o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z późn. zm.),
 • posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Członkostwo w spółdzielni socjalnej mogą nabyć także inne osoby niż wyżej wskazane, jeżeli ich praca na rzecz spółdzielni wymaga szczególnych kwalifikacji, których nie posiadają jej pozostali członkowie. Liczba tych osób nie może być większa niż 50% ogólnej liczby członków spółdzielni.

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o spółdzielniach socjalnych z dnia 7 maja 2009 r.

Spółdzielnię socjalną mogą założyć także:
a) organizacje pozarządowe
b) oraz jednostki samorządu terytorialnego,

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, pok. 216,
tel. (017) 867 62 35 lub jjeczmienionka@rarr.rzeszow.pl

Przykładowy Statut Spółdzielni Socjalnej

Rada Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej.

W dniu 16 lutego 2007r., spośród przedstawicieli instytucji biorących udział w projekcie, ukonstytuowała się Rada Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej.

Rada Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej sprawuje zarząd na Podkarpackim Ośrodkiem Wspierania Spółdzielczości Socjalnej, działającym przy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Rozpoczęcie działalności Rady POWSS jest kontynuacją budowania szerszego partnerstwa na rzecz promocji idei ekonomii społecznej oraz spółdzielni socjalnych.

Skład Rady Podkarpackiego Ośrodka Wspierania Spółdzielczości Socjalnej przedstawia się następująco:

 • Tadeusz Kensy – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.,
 • Luciana Rozborska – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej Rzeszów,
 • Mariola Zajdel-Ostrowska – Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie,
 • Tomasz Czop – Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
 • Daniel Rzucidło – Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie,
 • Piotr Krupa – Polski Związek Głuchych O/Podkarpacki,
 • Krzysztof Rogowski – Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
 • Mirosław Przewoźnik – Podkarpacki Urząd Wojewódzki,
 • Maciej Szymański – Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych O/Podkarpacki,
 • Ryszard Frużyński – Izba Skarbowa Rzeszów
 • Małgorzata Grochala - Zakład Ubezpieczeń Społecznych – Oddział Rzeszów,
 • Włodzimierz Rudolf – Polskie Radio Rzeszów,
 • Tomasz Soliński – Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

Przydatne informacje nt spółdzielni socjalnych.

Obecne uregulowania prawne dotyczące spółdzielni socjalnych:

Partnerzy w Internecie:

Szczegółowe informacje nt projektu można uzyskać pod adresem mailowym – jjeczmienionka@rarr.rzeszow.pl, lub telefonicznie (017) 85 20 600, w. 235.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Piątek, 22 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

2019-11-06
5 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej...

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

2019-11-04
W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL - Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN