PROJEKTY

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie serdecznie zaprasza do udziału w projekcie "Młodzi z inicjatywą"

 

UWAGA: ROZPOCZĘCIE REKRUTACJI !

INFORMACJE I DOKUMENTY REKRUTACYJNE ...

Projekt „Młodzi z inicjatywą” jest realizowany od 1 listopada 2014 r. do 30 września 2015 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”.

Celem projektu jest uzyskanie kompetencji zawodowych i zwiększenie dostępu do zatrudnienia 60 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych gmin województwa podkarpackiego:

 • gmina Strzyżów,
 • gmina Sokołów Małopolski,
 • gmina Głogów Małopolski,
 • gmina Kamień.

Oferowane formy wsparcia:

 • kursy zawodowe według potrzeb (np. księgowość, kadry i płace, obsługa wózków widłowych, obsługa kas fiskalnych, grafika komputerowa itp.),
 • 6 - miesięczne płatne staże zawodowe,
 • indywidualne poradnictwo zawodowe (Indywidualne Plany Działania),
 • grupowe poradnictwo zawodowe.

Wsparcie dodatkowe w ramach projektu:

 • zwrot kosztów dojazdu,
 • opieka nad osobami zależnymi,
 • wyżywienie oraz materiały szkoleniowe w ramach grupowego poradnictwa zawodowego i kursu zawodowego,
 • badania lekarskie (dotyczy kursów zawodowych i staży),
 • opieka animatora (indywidualnego doradcy).

Wszystkie formy wsparcia oferowane w ramach Projektu są bezpłatne.

Warunki udziału w projekcie:

1. Wiek od 18 do 30 lat,
2. Pozostawanie osobą niezatrudnioną, w tym:

 • zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna lub
 • niezarejestrowaną (nieaktywną zawodowo),

3. Zameldowanie na obszarze jednej z następujących gmin województwa podkarpackiego:

 • gmina Strzyżów,
 • gmina Sokołów Małopolski,
 • gmina Głogów Małopolski,
 • gmina Kamień,

4. Zagrożenie wykluczeniem społecznym (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 12.03.2004 r. o pomocy społecznej).

Wszystkie powyższe warunki określone w punktach 1, 2, 3 i 4 muszą być spełnione łącznie.

 

Kwalifikacja osób do projektu odbywać się będzie w oparciu o kryteria, mające na celu objęcie wsparciem osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.

Dodatkowe punkty w trakcie rekrutacji przyznawane będą osobom:

 • z orzeczeniem o niepełnosprawności,
 • długotrwale bezrobotnym,
 • o niskich dochodach przypadających na członka rodziny,
 • do 25 roku życia,
 • nie posiadających doświadczenia zawodowego lub z małym doświadczeniem zawodowym,
 • kobietom.

 

BIURO PROJEKTU:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój 218 (1 piętro)
tel.: (17) 86 76 214, (17) 86 76 216, fax: (17) 85 20 611
e-mail: mlodzi@rarr.rzeszow.pl

www.mlodzi.rarr.rzeszow.pl


 

Człowiek – najlepsza inwestycja 

                 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Niedziela, 22 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Targi Ekonomii Społecznej

2019-09-13
W niedziele 15 września 2019r. na Bulwarach nad Sanem w Jarosławiu odbędą się Targi Ekonomii Społecznej współorganizowane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Rzeszowie w ramach Projektu „SENTINEL Rozwój i wzmacnianie przedsiębiorstw społecznych w celu maksymalizowania ich wpływu w sektorze gospodarczym i społecznym w państwach Europy Środkowej”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN