PROJEKTY

INTERREG IIIC

PROTOKÓŁ Z OTWARCIA WNIOSKÓW DO KONKURSU
"LOKALNE PROJEKTY PILOTAŻOWE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM"
 

W dniu 3 lutego 2005 o godzinie 11:00 w siedzibie Instytucji Pomocniczej (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie) miało miejsce oficjalne otwarcie Wniosków złożonych do Konkursu: "Lokalne Projekty Pilotażowe w Województwie Podkarpackim" organizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu INTERREG IIIC ADEP.

Komisja otwierająca w składzie:

  • Monika Szymańska - Centrum Obsługi Inwestora.
  • Katarzyna Stachowicz - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,
  • Marek Rainer - Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego.

Ponadto obecny był jeden przedstawiciel ze strony Projektodawców, reprezentant Rzeszowskiego Stowarzyszenia "Ruch dla Zdrowia".

Protokół sporządzony przez:

  • Anna Bilo - Centrum Obsługi Inwestora.

Otwarcie Wniosków nastąpiło zgodnie z obowiązującymi dla niniejszego Konkursu Wytycznymi i obejmowało:

1. Badanie nienaruszalności kopert
Komisja zbadała stan kopert, w których znajdowały się Wnioski złożone przez Projektodawców. Koperta oznaczona numerem LPP/6/2005 była lekko uszkodzona (nieznaczne naddarcia koperty w wyniku dostarczania jej drogą pocztową). Uszkodzenia koperty były niewielkie, w związku z czym można mieć pewność, iż nie dokonano wymiany, bądź dodania dokumentów znajdujących się wewnątrz. Stan pozostałych kopert nie budził żadnych zastrzeżeń.

2. Otwarcie złożonych LPP i zaopatrzenie każdego LPP bieżącym numerem
Koperty zostały komisyjnie otwarte w kolejności wskazanej w Wytycznych. Jako pierwszy otwarto Wniosek z napisem: "Zmiana wniosku", a następnie dokonano otwarcia pozostałych Wniosków zgodnie z kolejnością ich napływania.
Do Konkursu: "Lokalne Projekty Pilotażowe w Województwie Podkarpackim" zostało złożonych 16 Wniosków, które po otwarciu otrzymały swoje numery zgodnie z następującą nomenklaturą: LPP/numer kolejny wniosku/2005.

3. Odczytanie informacji z Wniosku zgodnie z Załącznikiem nr 1 do Protokołu: Po nadaniu numerów, Komisja przystąpiła do odczytywania następujących informacji z treści Wniosków:
  a) nazwa Projektodawcy,
  b) tytuł Projektu,
  c) zmiana Projektu, wycofanie Projektu,
  d) przewidywana kwota dotacji na działania lokalne,
  e) obszar, w ramach którego składany jest Wniosek.
Szczegółowe informacje na temat ww. informacji znajdują się w Załączniku nr 1 do niniejszego Protokołu. Na tym sesja otwarcia została zakończona. Wnioski zostały komisyjnie przeniesione do pomieszczeń, w których dokonana zostanie ich ocena formalna.

Załączniki:
1. Szczegółowe informacje na temat złożonych Wniosków, które zostały odczytane przez Komisję podczas otwarcia Wniosków

PROTOKÓŁ Z OCENY FORMALNEJ WNIOSKÓW DO KONKURSU
"LOKALNE PROJEKTY PILOTAŻOWE W WOJEWÓDZTWIE PODKARPACKIM"

1. OCENA FORMALNA WNIOSKÓW

W dniach 3-4 lutego 2005 w siedzibie Instytucji Pomocniczej (Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Centrum Obsługi Inwestora w Rzeszowie) przeprowadzona została formalna ocena Wniosków złożonych na Konkurs: "Lokalne Projekty Pilotażowe w Województwie Podkarpackim" organizowanego przez Województwo Podkarpackie w ramach Programu INTERREG IIIC ADEP.

W skład Komisji Oceny Formalnej weszli:

  • Monika Szymańska - Centrum Obsługi Inwestora
  • Katarzyna Podraza - Centrum Obsługi Inwestora
  • Anna Bilo - Centrum Obsługi Inwestora

Komisja oceniła wszystkie złożone Wnioski (16 szt.) zgodnie z obowiązującymi Wytycznymi. W wyniku przeprowadzonej oceny formalnej:

  • 3 wnioski zostały zaakceptowane przez Komisję Oceny Formalnej bez konieczności dokonywania uzupełnień,
  • 13 wniosków wymagało uzupełnień.

Uwagi Komisji Oceny Formalnej na temat poszczególnych Wniosków zostały zaprezentowane w tabeli poniżej:

 

Nr. Wniosku Nazwa Projektodawcy Poprawki
LPP/1/2005 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Sędziszów Młp. Oświadczenie Projektodawcy potwierdzające wymagane współfinansowanie wdrożenia złożonego Lokalnego Projektu Pilotażowego dotyczy gotowości finansowania jedynie działań lokalnych, natomiast nie odnosi się do działań międzyregionalnych.
LPP/2/2005 Urząd Gminy Pawłosiów Brak statutów partnerów lokalnych.
LPP/3/2005 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" Rzeszów Bez uwag
LPP/4/2005 Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" Błażowa Niepoprawnie przygotowany budżet projektu oraz uszkodzona wersja elektroniczna wniosku (dyskietka).
LPP/5/2005 Starostwo Powiatowe w Przemyślu Bez uwag
LPP/6/2005 Stowarzyszenie Forum Współpracy Transgranicznej Przemyśl Brak parafowania wniosku oraz dołączonych załączników.
Brak wpisu w pozycji miejscowość i data na str. 13 wniosku.
Brak informacji w poz. 11 wniosku (w przypadku braku doświadczenia w realizacji podobnych projektów należy wpisać: „brak doświadczeń”).
LPP/7/2005 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu Bez uwag
LPP/8/2005 Gmina Cisna Brak statutów partnerów.
Oświadczenie Projektodawcy potwierdzające wymagane współfinansowanie wdrożenia złożonego Lokalnego Projektu Pilotażowego dotyczy gotowości finansowania jedynie działań lokalnych, natomiast nie odnosi się do działań międzyregionalnych.
LPP/9/2005 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ruch dla Zdrowia Oświadczenie Projektodawcy potwierdzające wymagane współfinansowanie wdrożenia złożonego Lokalnego Projektu Pilotażowego dotyczy gotowości finansowania jedynie działań lokalnych, natomiast nie odnosi się do działań międzyregionalnych.
LPP/10/2005 Gmina Głogów Młp. Brak numeracji załączników.
LPP/11/2005 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dln. Brak statutów partnerów.
Niedokładna numeracja załączników.
LPP/12/2005 Związek Komunalny WISŁOK Rzeszów Oświadczenie Projektodawcy potwierdzające wymagane współfinansowanie wdrożenia złożonego Lokalnego Projektu Pilotażowego dotyczy gotowości finansowania jedynie działań lokalnych, natomiast nie odnosi się do działań międzyregionalnych.
LPP/13/2005 Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowa Brak statutów partnerów.
Niepełne parafowanie załączników.
LPP/14/2005 Urząd Miasta Rzeszowa Oświadczenie Projektodawcy potwierdzające wymagane współfinansowanie wdrożenia złożonego Lokalnego Projektu Pilotażowego dotyczy gotowości finansowania jedynie działań lokalnych, natomiast nie odnosi się do działań międzyregionalnych.
Brak statutów partnerów.
LPP/15/2005 Gmina Leżajsk Brak parafowania wniosku oraz dołączonych załączników.
Brak wpisu w pozycji miejscowość i data na str. 13 wniosku.
Brak statutów partnerów lokalnych.
LPP/16/2005 Urząd Miasta Sanoka Brak statutów partnerów: Muzeum Historyczne w Sanoku oraz Regionalna Izba Gospodarcza.
Uszkodzona dyskietka.

 

2. UZUPEŁNIENIA PROJEKTÓW – LISTA RANKINGOWA KOMISJI OCENY FORMALNEJ 

Do dnia 11 lutego 2005 roku wszystkie Projekty wskazane powyżej jako wymagające uzupełnień zostały poprawione przez Projektodawców. W wyniku przeprowadzonej oceny Komisja Oceny Formalnej sporządziła listę rankingową Projektów, którą opracowano bazując na kompletności złożonych Projektów oraz terminu, w jakim zostały dokonane uzupełnienia. Poniższa lista rankingowa stanowi jedynie źródło informacji dla Regionalnego Komitetu Sterującego, pomocne przy ocenie merytorycznej Wniosków. Lista wskazuje w pierwszej kolejności Wnioski przyjęte po ocenie formalnej bez uwag, a następnie Wnioski z narastającą liczbą uwag i wymaganych uzupełnień (Wnioski z podobną liczną uwag są rankingowane według istotności dokonywanych uzupełnień oraz terminu napływania uzupełnień).

Lp. Nazwa Projektodawcy Tytuł Projektu Nr LPP Obszar
1 Stowarzyszenie Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego "Dolina Lotnicza" Rzeszów Rozwój i promocja klastra firm lotniczych województwa podkarpackiego LPP/3/2005 Innowacje i centra doskonalenia
2 Starostwo Powiatowe w Przemyślu Piękne i gościnne pogranicze Europy LPP/5/2005 Poprawa jakości terytorium
3 Agencja Rozwoju Regionalnego MARR w Mielcu Badanie wpływu instytucji otoczenia biznesu, instrumentów finansowych oraz małych firm na rozwój obszarów przemysłowych ze szczególnym uwzględnieniem innowacji i nowych technologii. LPP/7/2005 Instrumenty wsparcia dla bardzo małych firm
4 Rzeszowskie Stowarzyszenie Ruch dla Zdrowia Kreowanie zachowań prozdrowotnych i sportowych z wykorzystaniem różnych form aktywności sportowo-rekreacyjnej LPP/9/2005 Poprawa jakości terytorium
5 Centrum Rozwoju Społeczno-Ekonomicznego Sędziszów Młp. Młodzieżowa Spółdzielnia Outsourcingowa LPP/1/2005 Lokalne programy zatrudnieniaLokalne programy zatrudnienia
6 Regionalne Towarzystwo Rolno-Przemysłowe "Dolina Strugu" Błażowa Centrum Wspierania Inicjatyw Gospodarczych i Współpracy Międzyregionalnej Doliny Strugu LPP/4/2005 Poprawa jakości terytorium
7 Gmina Głogów Młp. Rozwój gospodarczy Gminy Głogów Młp. poprzez wsparcie sektora mikroprzedsiębiorstw LPP/10/2005 Instrumenty wsparcia dla bardzo małych firm
8 Stowarzyszenie Forum Współpracy Transgranicznej Przemyśl Krajobrazy Forteczne LPP/6/2005 Poprawa jakości terytorium
9 Urząd Gminy Pawłosiów Dążąc do celu, razem łatwiej LPP/2/2005 Poprawa jakości terytorium
10 Urząd Miasta Sanoka Dziedzictwo, które łączy LPP/16/2005 Poprawa jakości terytorium
11 Gmina Cisna Rozwój gminy turystycznej położonej na obszarach objetych ochroną przyrody LPP/8/2005 Poprawa jakości terytorium
12 Gmina Leżajsk Produkty lokalne szansą rozwoju gminy Leżajsk LPP/15/2005 Poprawa jakości terytorium
13 Muzeum Kultury Ludowej Kolbuszowa Tradycje naszej ziemi - ciągłość i trwanie LPP/13/2005 Poprawa jakości terytorium
14 Starostwo Powiatowe w Ustrzykach Dln. Z okruchów historii Bieszczadów tworzymy ich przyszłość LPP/11/2005 Poprawa jakości terytorium
15 Związek Komunalny WISŁOK Rzeszów Międzygminna strategia regulacji gospodarki ściekowej dla 22 gmin Związku Komunalnego WISŁOK LPP/12/2005 Poprawa jakości terytorium
16 Urząd Miasta Rzeszowa Kompleksowy system lokalnej i międzyregionalnej promocji twórczości plastyków województwa podkarpackiego zwiększający atrakcyjność turystyczną i kulturalną regionu w Polsce i w Europie LPP/14/2005 Poprawa jakości terytorium

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Piątek, 13 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN