PROJEKTY


AKADEMIA FUNDUSZY EUROPEJSKICH DLA ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ

VIII Regionalne kadry gospodarki, 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie,
8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza pracowników administracji publicznej, oraz jednostek organizacyjnych jej podległych z terenu województwa podkarpackiego zamieszkujących obszary wiejskie, wiejsko – miejskie oraz miasta do 25 tys. mieszkańców do wzięcia udziału w cyklu szkoleń mających na celu nabycie, podniesienie, uzupełnienie kwalifikacji zawodowych poza godzinami pracy.

W ramach projektu przewidziane są dwie edycje cyklu szkoleń.

Tematyka jednego kursu obejmuje:

Szkolenie „Fundusze UE”: (56 godzin szkoleniowych)
- zagadnienia dotyczące polityki spójności UE,
- podstawy wdrażania funduszy strukturalnych,
- zdobycie wiedzy na temat środków dla administracji publicznej: (RPO WP, POKL, POIŚ, POIG, PROW, EWT, Programy UE m.in. Life +, Inteligentna Energia,
7 Program Ramowy, Program Kultura),
- zapoznanie się z wytycznymi, procedurami,
- nabycie umiejętności z zakresu wypełniania wniosku o dofinansowanie (w tym obsługa nowych generatorów wniosków),
- koszty kwalifikowane, ocena projektu, sprawozdawczość, monitoring w odniesieniu do odpowiednich programów operacyjnych,
- praktyczne pokazanie zasad konstruowania projektu (w tym matryca logiczna),
- przygotowywanie studium wykonalności i biznesplanów.
Szkolenie „Zarządzanie projektami”: (48 godzin szkoleniowych)
- zagadnienia związane z zarządzaniem projektem,
- narzędzia i techniki planowania,
- PCM,
- tworzenie budżetu i harmonogramu projektów,
- monitoring i ocena ryzyka,
- ocena jakościowa w projektach,
- promocja projektu.
Szkolenie „Aspekty finansowo – księgowe funduszy unijnych”: (16 godzin szkoleniowych)
- aspekty rozliczeń podatkowych realizacji projektu w tym VAT,
- praktyczne tworzenie procedur dokumentowania realizacji projektu, dokumenty finansowo – księgowe w projekcie,
- procedury systemu ewidencji księgowej projektu,
- procedury rozliczania i sprawozdawczości finansowej z realizacji projektu,
- kontrola i audyt wykorzystania środków pomocowych,
- kwalifikowalność wydatków,
- księgowanie,
- planowanie finansowe i płynność finansowa,
- sprawozdania z realizacji projektu,
- budżetowanie,
- sankcje finansowe za niezrealizowanie zakładanych wskaźników w projekcie.
Szkolenie „Aspekty prawne funduszy unijnych”: (16 godzin szkoleniowych)
- aspekty prawne realizacji projektów UE (umowy o dofinansowanie, prawo zamówień publicznych, pomoc publiczna, archiwizacja dokumentacji projektowej, wprowadzanie zmian do projektu).
Zajęcia będą odbywać się w Rzeszowie lub dogodnym miejscu dla uczestników szkolenia. Na każdy dzień zajęć merytorycznych zapewniamy catering oraz zwrot kosztów dojazdu. Uczestnicy otrzymają w ramach projektu materiały szkoleniowe, a po zakończeniu cyklu szkoleń uzyskają zaświadczenie.
Nasza oferta stanowi kompleksowe wsparcie dla pracowników administracji publicznej. Dlatego też przewidzieliśmy w projekcie przygotowanie indywidualnego Planu Rozwoju Zawodowego.
W jego skład wchodzą:
Zajęcia indywidualne:
- wzmocnienie aktywności uczestników w zakresie podnoszenia kompetencji życiowych, umiejętności zawodowych, kompetencji kluczowych. Doradca zawodowy wraz z uczestnikiem szkolenia będzie pracował nad opracowaniem ścieżki dalszej kariery zawodowej, umiejętności planowania, stawiania celów zawodowych i ich realizacji (budowanie schematu samorozwoju i samooceny, możliwości zaplanowania drogi awansu zawodowego, otwarcia uczestników na różne formy kształcenia ustawicznego).
Zajęcia grupowe:
- nabycie umiejętności i kompetencji osobistych, organizacyjnych i społecznych,
- komunikacja interpersonalna,
- redukcja stresu,
- autoprezentacja,
- asertywność,
- praca w grupie,
- wykształcenie zdolności pozwalających na utrzymanie miejsca pracy, awansu zawodowego, jak również dostosowanie swoich kompetencji do lokalnego rynku pracy.

Koszt poniesiony przez uczestnika projektu wynosi 10% wartości pełnego cyklu szkoleń czyli: 328,94 zł.
Biuro Projektu gdzie można uzyskać szczegółowe informacje: RARR S.A. – Rzeszów, ul. Szopena 51, pok. 311, telefon: (017) 86-76-290
email: mkimczak@rarr.rzeszow.pl

Strona internetowa: http://www.akademiafunduszyeu.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Niedziela, 17 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

2019-11-06
5 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej...

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

2019-11-04
W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL - Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN