Projekt „KOMPAS – KOMpleksowy Projekt wsparcia i Adaptacji Społecznej podkarpackich NEET”

 

UWAGA: Ostatnie 3 miejsca w 2 edycji projektu KOMPAS. Więcej informacji i dokumenty rekrutacyjne ...

Celem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa do 31.05.2017 r. 48 osób należących do grupy NEET w wieku 18-35 lat zagrożonych wykluczeniem społecznym z województwa podkarpackiego poprzez program mobilności ponadnarodowej skierowany do branży turystycznej i informatycznej. Projekt realizowany jest w terminie od 01.02.2016 r. do 31.05.2017 r. w podziale na 2 edycje.

Oferowane formy wsparcia:

1) PRZYGOTOWANIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU DO MOBILNOŚCI, m.in.:

a) opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) – 2 spotkania dla każdego UP,
b) grupowe spotkania aktywizacyjno-doradczo-integracyjne – 20h/1UP,
c) przygotowanie z języka angielskiego - 90h/1UP,
d) przygotowanie z języka włoskiego - 30h/1UP,
e) przygotowanie kulturowe - 20h/1UP,
f) przygotowanie psychologiczne (indywidualne spotkania z Mentorami) - 4h/1UP,
g) kursy wg potrzeb uzupełniające wiedzę, umiejętności i kwalifikacje UP przygotowujące do pracy w branżach IT i Turystycznej – 1 kurs dla każdego UP,

2) POBYT UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZA GRANICĄ:

60-dniowy pobyt za granicą wraz ze stażem w firmach mających siedzibę w Bolonii (lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie) we Włoszech działających w branżach: informatycznej oraz turystycznej. Wszystkie koszty związane z pobytem za granicą i stażem zapewniono w ramach Projektu.

3) WSPARCIE UCZESTNIKÓW PROJEKTU PO POWROCIE DO KRAJU:

a) indywidualne spotkania doradczo - aktywizująco – podsumowujące – 10h/1UP,
b) szkolenie aktywizujące – 24h/1UP,
c) indywidulane wsparcie psychologiczne – 4h/1UP,
d) kurs z języka angielskiego - 48h/1UP,
e) 3-m-ne staże zawodowe w firmach informatycznych lub turystycznych dla każdego UP.

Wsparcie w ramach projektu będzie odbywać się w Rzeszowie. Uczestnicy projektu nie ponoszą kosztów związanych z udziałem w projekcie.

Wsparcie dodatkowe w ramach projektu:

- wsparcie Mentora,
- zwrot kosztów dojazdu,
- materiały szkoleniowe.

Uczestnikami Projektu mogą być osoby należące do grupy NEET, które spełniają łącznie następujące kryteria:

1) zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) województwo podkarpackie,

2) posiadają status osoby niepracującej (bezrobotnej lub biernej zawodowo):

osoba bezrobotna to osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, co potwierdza zaświadczenie z przedmiotowego urzędu,

osoba długotrwale bezrobotna to osoba zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy (przy czym osoba długotrwale bezrobotna w przypadku młodzieży w wieku poniżej 25 lat to osoba bezrobotna zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy; natomiast osoba długotrwale bezrobotna w przypadku osób dorosłych w wieku 25 lat lub więcej to osoba bezrobotna zarejestrowana nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy), co potwierdza zaświadczenie z przedmiotowego urzędu ,

osoba bierna zawodowo to osoba, która nie pracuje i nie jest zarejestrowane jako osoba bezrobotna, co potwierdzać będzie oświadczenie własnoręcznie podpisane przez daną osobę i złożone w trakcie procesu rekrutacji,

3) nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym (kształcenie formalne w trybie stacjonarnym jest rozumiane jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkoły ponadgimnazjalnej, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym),

4) nie szkolą się (nie brały udziału w formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych minimum w okresie ostatnich 4 tygodni),

5) są w przedziale wiekowym 18-35 lat (tj. ukończyły 18 rok życia i nie ukończyły 35 roku życia - wiek uczestników Projektu jest określany na podstawie daty urodzenia i ustalany w dniu rozpoczęcia udziału w Projekcie),

6) znają język angielski lub język włoski w stopniu komunikatywnym,

7) posiadają znajomość obsługi komputera i predyspozycje do pracy w branży informatycznej (dotyczy grupy o specjalizacji informatycznej).

Osoby zakwalifikowane do projektu będą zobowiązane do wzięcia udziału we wszystkich formach wsparcia w projekcie, w tym do powrotu do kraju po zakończeniu 60-dniowego pobytu i stażu we Włoszech.

Projekt zakłada udział 48 Uczestników Projektu należących do grupy NEET (po 24 Uczestników Projektu w ramach każdej z 2 edycji projektu), w tym 50% Uczestników Projektu muszą stanowić kobiety oraz 50% Uczestników Projektu musi posiadać status osoby długotrwale bezrobotnej, w podziale na 2 specjalizacje: informatyczną i turystyczną (w ramach każdej z 2 edycji projektu utworzona zostanie 1 grupa informatyczna i 1 grupa turystyczna, łącznie w całym projekcie planowane są po 2 grupy z każdej specjalizacji).

 

 BIURO PARTNERA WIODĄCEGO PROJEKTU:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie
ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów
pokój nr 218 (I piętro)
tel. (017) 86 76 214
www.rarr.rzeszow.pl

BIURO PARTNERA KRAJOWEGO PROJEKTU:
DANMAR COMPUTERS Małgorzata Mikłosz
ul, K. Hoffmanowej 19, 35-016 Rzeszów
tel. (017) 85 36 672
www.danmar-computers.com.pl

Projekt realizowany we współpracy z partnerem zagranicznym YouNet z siedzibą w Bolonii we Włoszech


Strona internetowa projektu: www.podkarpackikompas.pl

                   


 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa IV „Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa”, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej”
, Wartość projektu 1 670 222,40 zł.

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Środa, 20 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

2018-06-18
Lista rankingowa, lista rezerwowa oraz lista odrzuconych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” w rundzie nr 6

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-01
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Uczestników projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN