PROJEKTY

 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w projekcie „GENERATOR KOMPETENCJI 2.0 – Podniesienie kompetencji i kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój kompetencji pracowników sektora MŚP

 


 Założenia:
• Wsparcie realizowane poprzez Podmiotowy System Finansowania, oparty o podejście popytowe, zintegrowane z krajową Bazą Usług Rozwojowych
• Przedsiębiorcy mają możliwość wyboru usług/usługi zgodnie z własnymi potrzebami rozwojowymi.
• Mobilna obsługa przedsiębiorstw przez doradców biznesowych.
• Wsparcie w ramach Projektu jest skoncentrowane na następujących grupach docelowych i usługach:
- pracownikach powyżej 50 roku życia,
- pracownikach o niskich kwalifikacjach (ISCED 3),
- przedsiębiorstwach wysokiego wzrostu,
- przedsiębiorcach, którzy uzyskali wsparcie w postaci analizy potrzeb rozwojowych lub planów rozwoju w ramach działania 2.2. PO WER,
- przedsiębiorstwach prowadzących działalność gospodarczą na terenie miast średnich oraz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze,
- usługach prowadzących do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2, pkt 8 Ustawy z dnia 22.15.2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji.

Usługi rozwojowe możliwe do dofinansowania:Grupa docelowa:
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (to jest przedsiębiorcy oraz pracownicy przedsiębiorstw sektora MŚP) mające siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie subregionu rzeszowskiego województwa podkarpackiego.
Obszar realizacji projektu:
• powiat rzeszowski grodzki,
• powiat rzeszowski ziemski,
• powiat dębicki,
• powiat leżajski,
• powiat łańcucki,
• powiat ropczycko-sędziszowski.


Okres realizacji projektu:
01.07.2019 r. - 31.03.2022 r.
Budżet projektu (kwota dofinansowania dla MŚP):
5 704 000,00 zł.


Limity dofinansowania:WAŻNE:
Informujemy, iż wykorzystane wsparcie w ramach wcześniejszego projektu pn. „Generator Kompetencji” wliczane jest w maksymalny limit wsparcia, możliwy do uzyskania w ramach projektu „Generator Kompetencji 2.0”.

Cel projektu:
Głównym celem realizacji projektu jest udzielenie przez Operatora wsparcia finansowego 280 przedsiębiorstwom sektora MŚP z subregionu rzeszowskiego w ramach programowej realizacji usług rozwojowych, dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych dla 713 pracowników oraz będące efektem udzielonego wsparcia podniesienie kompetencji i kwalifikacji przez 286 pracowników tych przedsiębiorstw, poprzez skorzystanie z usług rozwojowych.
Etapy ubiegania się o dofinansowanie na usługę rozwojową:
1. Rejestracja przedsiębiorcy w Bazie Usług Rozwojowych i wytypowanie usługi rozwojowej.
2. Złożenie przez przedsiębiorcę formularza zgłoszeniowego do RARR S.A.
3. Podpisanie przez przedsiębiorcę z RARR S.A. umowy o dofinansowanie usługi rozwojowej.
4. Zapisanie się przedsiębiorcy na usługę rozwojową w Bazie Usług Rozwojowych.
5. Udział pracowników przedsiębiorcy w usłudze rozwojowej
6. Zapłata przez przedsiębiorcę za usługę rozwojową
7. Wypełnienie przez przedsiębiorcę i pracowników uczestniczących w usłudze ankiety w BUR oceniającej usługę
8. Złożenie przez przedsiębiorcę do RARR S.A. dokumentów rozliczeniowych dotyczących usługi rozwojowej
9. Wypłata przez RARR S.A. dofinansowania na rachunek bankowy przedsiębiorcy.

Zapraszamy do kontaktu:

• Grzegorz Mazur - tel. (17) 86 76 217

• Agata Szostek - tel. (17) 86 76 227

• Wojciech Moskal - tel. (17) 86 76 227

• Andrzej Ożóg (Kluczowy doradca mobilny) - tel. (17) 86 76 222, 730 030 019

• Małgorzata Inger - tel. (17) 86 76 271

• Grzegorz Kowal - tel. (17) 86 76 271

• Izabella Wąsacz-Krok (Koordynator Projektu) - tel. (17) 86 76 224

Adres e-mail: generatorkompetencji@rarr.rzeszow.pl

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Grudzień 2019
dziś jest: Niedziela, 8 Grudzień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Aktualności

Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego

2019-12-04
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z twórcami projektu „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre” zaprasza do wzięcia udziału w prezentacji projektu „SACHE” pn. „Znaczenie wsparcia rozwoju sektora kreatywnego i sektora kultury w Europie Centralnej na przykładzie projektu SACHE, w ramach Programu Interreg Central Europe” w dniu 6 grudnia 2019 r. w Rzeszowie w Kwadracie Podkarpackiej Przestrzeni Kreatywnej, a tym samym przedstawienia założeń i celów projektu, udziału w sesji spotkania w formule Word cafe. Niniejsza prezentacja oraz spotkanie w formule Word cafe z projektu „SACHE” zostaną zorganizowane jako część wydarzenia pn. „Spotkanie branżowe: Rozwój Sektora Kreatywnego” w ramach przedsięwzięcia „Wschodnie Centrum Kreatywne/ East Creative Centre”.

Spotkanie Certyfikujące "Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce"

2019-12-02
Krajowa Izba Producentów Audiowizualnych, Łódź Film Commission, Mazovia Warsaw Film Commission, Podkarpackie Film Commission i Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. serdecznie zapraszają w dniu 11 grudnia 2019 r. w Warszawie na spotkanie „Zostań Ambasadorem zrównoważonej produkcji filmowej i telewizyjnej w Polsce”.

Wyniki konkursu "Innowator Podkarpacia 2019" - XX edycja

2019-11-28
W dniu 27.11.2019 roku w budynku głównym Inkubatora Technologicznego IT Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego Aeropolis w Jasionce podczas konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, wręczono nagrody tegorocznym laureatom oraz firmom wyróżnionym w konkursie Innowator Podkarpacia 2019.

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN