„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.”    

FUNDUSZ POŻYCZKOWY dla MŚP RARR/RPO

UWAGA:  Nabór wniosków zakończony.

Środki Funduszu przeznaczone są na wspomaganie rozwoju działalności gospodarczej MŚP z terenu województwa podkarpackiego.

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych dla MŚP jak np. : zakup, budowa, rozbudowa lub modernizacja obiektów o charakterze/ przeznaczeniu produkcyjnym, usługowym lub handlowym; zakup środków trwałych, wyposażenie w maszyny, urządzenia, narzędzia pracy, aparaturę, środki transportu bezpośrednio związane z celem finansowanego przedsięwzięcia; zakup wartości niematerialnych i prawnych;
Środki Funduszu mogą być przeznaczone na środki obrotowe (pod warunkiem, że finansować będą wydatki o charakterze rozwojowym)
Środki Funduszu nie mogą być przeznaczone na zobowiązania przedsiębiorcy np: wynagrodzeń pracowniczych, finansowych zobowiązań takich jak: kredyt, pożyczka, opłaty i prowizje, odsetki związane z zakupem produktów bankowych, leasing, opłaty eksploatacyjne takie jak: czynsz, woda, energia elektryczna itp., kary, grzywny, spłata zobowiązań publiczno-prawnych, koszty poniesione w związku z postępowaniem sądowym/administracyjnym, inwestycje kapitałowe np.: zakup papierów wartościowych.

Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja Europejska. Podstawą do tego obliczenia jest stopa bazowa, która wynosi aktualnie 1,83%, powiększona o odpowiednią marżę zależną od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i sposobu zabezpieczenia pożyczki. Metodologia ta oznacza, że zasadniczo oprocentowanie pożyczek, których pożyczkobiorca ma dobrą zdolność kredytową i dobre zabezpieczenie wynosi 1,83% + 1p.p. czyli 2,83%. W przypadku firm mających niską lub złą zdolność kredytową np. nowo utworzonych oprocentowanie to może być wyższe.

Maksymalna wartość pożyczki to 500 000,00 PLN a okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy.

Szczegółowe informacje można uzyskać w: Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, 2 piętro, pok. 308, 311, tel. 17 86 76 256, 17 86 76 230.

e-mail: amajkut@rarr.rzeszow.pl

Dokumenty do pobrania
Regulamin Funduszu Pożyczkowego - obowiązuje od 22.10.2014
Wniosek o udzielenie pożyczki
Wzór biznesplanu
Wzór umowy o udzielenie pożyczki FP dla MŚP RARRRPO  - obowiązuje od 17.11.2014
Oświadczenie o statusie przedsiębiorstwa
Rozliczenie pożyczki

 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Wrzesień 2019
dziś jest: Poniedziałek, 23 Wrzesień 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN