Fundusz pożyczkowy dla małych przedsiębiorstw woj. podkarpackiego

Środki Funduszu przeznaczone są na wsparcie projektów inwestycyjnych i bieżącej działalności operacyjnej podmiotów gospodarczych, usytuowanych w województwie podkarpackim. Przedsiębiorcy, których siedziba lub filie znajdują się poza wskazanym wyżej regionem, mogą ubiegać się o pomoc ze strony Funduszu, o ile przedstawiony przez nie projekt, realizowany będzie na terytorium objętym działaniem Funduszu.
Przedsiębiorcy mogą ubiegać się o pożyczkę na rozwój działalności z przeznaczeniem jej na pokrycie wydatków inwestycyjnych, zakup środków trwałych oraz uzupełnienie środków obrotowych. Maksymalna kwota pożyczki wynosi 300 000,00 zł.
Okres, na jaki może być udzielona pożyczka wynosi maksymalnie 60 miesięcy.

Udzielane pożyczki oprocentowane są według stopy referencyjnej, której sposób obliczania określa Komisja Europejska. Podstawą do tego obliczenia jest stopa bazowa, która wynosi aktualnie 1,87%, powiększona o odpowiednią marżę zależną od zdolności kredytowej pożyczkobiorcy i sposobu zabezpieczenia pożyczki. Metodologia ta oznacza, że zasadniczo oprocentowanie pożyczek, których pożyczkobiorca ma dobrą zdolność kredytową i dobre zabezpieczenie wynosi 1,87% + 1 p.p. czyli 2,87%. W przypadku firm mających niską lub złą zdolność kredytową np. nowo utworzonych oprocentowanie to może być wyższe. Ponadto jednorazowo, potrącana jest prowizja wynosząca od 1% do 3% od całości pożyczonej kwoty.

Podmioty gospodarcze ubiegające się o pożyczkę muszą spełniać następujące kryteria:

 •  zatrudniają mniej niż 50 osób w pełnym wymiarze czasu pracy,
 •  mają siedzibę na terenie RP,
 •  wykonują działalność gospodarczą na terenie województwa podkarpackiego,
 •  ich zdolności techniczne i organizacyjne odpowiadają skali i rodzajowi prowadzonej lub podejmowanej działalności,
 •  nie posiadają zaległości wobec Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
 •  ich system rachunkowości i księgowania zgodny jest z obowiązującymi przepisami,
 •  w roku poprzedzającym złożenie wniosku nie wykazały znaczącej straty bilansowej,
 •  dokonają zabezpieczenia zwrotu pożyczki.


Rodzaje zabezpieczeń zwrotu pożyczki:

 •  weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,
 •  poręczenie finansowe,
 •  cesja praw do terminowego wkładu oszczędnościowego w banku,
 •  zastaw sądowy rejestrowy,
 •  hipoteka,
 •  inne, akceptowane przez RARR.

Wybór formy zabezpieczenia należy do RARR. Koszty ustanowienia zabezpieczenia zwrotu pożyczki ponosi pożyczkobiorca.


Szczegółowe informacje można uzyskać w:

Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, ul. Szopena 51, II piętro, pok. 308
tel.: (0-17) 86 76 256, (0-17) 86 76 231, (0-17) 86 76 251
e-mail: gpuc@rarr.rzeszow.pl, mgujda@rarr.rzeszow.pl
 

REGULAMIN:

WNIOSEK O UDZIELENIE POŻYCZKI WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

WZÓR UMOWY POŻYCZKI

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Listopad 2019
dziś jest: Wtorek, 19 Listopad 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Konferencja: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, 27.11.2019r., Jasionka

2019-11-19
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A, zaprasza do udziału w konferencji pn.: „Innowacje i internacjonalizacja przedsiębiorstw”, która odbędzie się w dniu 27 listopada 2019r.

III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej w Rzeszowie

2019-11-06
5 listopada 2019r. w Rzeszowie odbyło się III Podkarpackie Forum Ekonomii Społecznej...

ZAPRASZENIE DO WSPÓŁPRACY DLA EKSPERTA DS. CROWDFUNDINGU

2019-11-05
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. poszukuje eksperta w dziedzinie crowdfundingu z wiedzą i doświadczeniem w zakresie tworzenia i prowadzenia kampanii crowdfundingowych.

PIERWSZE SPOTKANIE PARTNERÓW PROJEKTU PASSPARTOOL

2019-11-04
W dniach 22 i 23 października 2019r., przedstawiciele Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. brali udział w Spotkaniu Inauguracyjnym projekt „PASSPARTOOL - Kluczowe narzędzia do oceny i poprawy polityki w zakresie miękkich innowacji”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN