Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator

2018-05-29

Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzonym przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. w Rzeszowie, poszukuje pracowników na stanowisko: Animator

Miejsce pracy: Rzeszów
Miejsce pracy: Strzyżów

Zakres obowiązków:

  • Rekrutacja uczestników projektu i prowadzenie animacji celem zakładania partnerstw, tworzenia podmiotów ekonomii społecznej, zachęcania do pracy w przedsiębiorstwach społecznych, pomoc przy tworzeniu grup inicjatywnych, organizacja warsztatów i wizyt studyjnych dla uczestników projektu.
  • Animator pracuje z uczestnikami projektu w środowisku lokalnym, mając szczególnie na celu aktywizację zawodową
  • i społeczną osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem. Animator jest osobą pierwszego kontaktu z uczestnikami projektu. Animator prowadzi spotkania przedstawicielami różnych grup społecznych i interesariuszy: organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje rynku pracy, instytucje pomocy i integracji społecznej, prowadzi stałą diagnozę środowisk lokalnych, animuje budowę lokalnych partnerstw w celu rozwoju podmiotów ekonomii społecznej i przedsiębiorstw społecznych, dialog obywatelski, w tym konsultacje społeczne, zachęca nowe podmioty, osoby i instytucje do angażowania się w różne formy działalności podmiotów ekonomii społecznej; zachęcanie różnych podmiotów, instytucji i osób do wspierania podmiotów ekonomii społecznej, głównie kupowania ich towarów i usług, przy wsparciu społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. Działania animatorów będą nastawione na wzmacnianie roli organizacji pozarządowych w tworzeniu podmiotów reintegracyjnych: klubów integracji społecznej, centrów integracji społecznej, zakładów aktywności zawodowej i warsztatów terapii zajęciowej w tym w partnerstwie z jednostkami samorządu terytorialnego.

Wymagania:
• umiejętność stwarzania warunków do efektywnej komunikacji miedzy różnymi osobami i podmiotami,
• umiejętność facylitowania procesów grupowych,
• umiejętność pracy z grupą, moderowania i prowadzenia spotkań,
• znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań społ.-gosp. woj. podkarpackiego,
• znajomość specyfiki i najważniejszych uwarunkowań prawno-formalnych funkcjonowania sektora ekonomii społecznej,
• umiejętność rozwiązywania konfliktów,
• umiejętność przygotowania procesu animacji, który będzie uwzględniał rozwój organizacji oraz rozwój idei ekonomii społecznej
• prawo jazdy kat B.
• własny samochód
• znajomość obsługi komputera oraz urządzeń biurowych
• znajomość dokumentu „ Standardy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej” stanowiący załącznik do Uchwały komitetu Akredytacyjnego nr 3 z dnia 22 września 2014 r.
• znajomość dokumentów programowych RPO WP na lata 2014-2020, PO WER, FIO w zakresie ekonomii społecznej,
• umiejętność pracy zgodnie z celami projektu oraz wskaźnikami,
• wysokie zdolności komunikacyjne i interpersonalne,
• Minimum 3 lata doświadczenia w świadczeniu usług animacyjnych w tym zwłaszcza odnośnie rozwoju lokalnego, tworzenia partnerstw lokalnych
oraz:
• Posiadanie minimum 1 roku doświadczenia w:
- pracy w ośrodku pomocy społecznej przy integracji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (np. prowadzenie klubu integracji społecznej lub centrum integracji społecznej) lub praca na stanowisku pracownika socjalnego, lub
- w pracy z organizacjami pozarządowymi ( np. praca specjalisty w ośrodku wsparcia organizacji pozarządowych, praca w projekcie na rzecz organizacji pozarządowych, lub pełnienia funkcji członka zarządu w organizacji pozarządowej) lub
- pracy z osobami rodzinami wykluczonymi społecznie (np. asystent rodziny, specjalista pracy z rodziną lub praca w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie) lub
- pracy z osobami niepełnosprawnymi (np. praca na stanowisku opiekuna osoby niepełnosprawnej, opiekuna środowiskowego lub praca w zakładzie aktywności zawodowej lub warsztacie terapii zajęciowej) lub
- przygotowywaniu programów współpracy z organizacjami pozarządowymi lub strategii rozwiązywania problemów społecznych, kontraktacji usług społecznych, prowadzeniu konsultacji społecznych (np. praca w jednostce samorządu terytorialnego na stanowisku referenta lub specjalisty) lub
- inne doświadczenie przydatne na stanowisku Animatora

Oferujemy:
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• praca w zespole z otwartymi ludźmi
• możliwość zdobycia doświadczenia oraz awansu
• atrakcyjne wynagrodzenie
• miejsce pracy: Rzeszów/ Strzyżów

Dokumenty aplikacyjne (CV + List Motywacyjny) w wersji papierowej można składać w sekretariacie RARR S.A. ul. Szopena 51 w Rzeszowie w zamkniętej, opisanej kopercie z dopiskiem: Dokumenty aplikacyjne na stanowisko: Animator lub drogą elektroniczną na adres: sekretariat@rarr.rzeszow.pl

Kontakt:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51,
Tel: 17 86 76 250 lub 17 86 76 236
E-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl
1. Administratorem Państwa danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 (DZ. U. 2018, poz.1000) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 5/46/WE („RODO”) jest: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego RARR S.A. ul. Szopena 51, 35-959 Rzeszów, e-mail: sekretariat@rarr.rzeszow.pl.
2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych, e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia przez administratora procesu rekrutacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO w zakresie danych takich jak: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie oraz przebieg dotychczasowego zatrudnienia – podanie tych danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak ich brak uniemożliwi przystąpienie do procesu rekrutacji. Jednocześnie informujemy, iż na podstawie art. 6 ust 1 lit a) RODO podanie przez Państwa jakichkolwiek danych dodatkowych jest dobrowolne i w tym zakresie mogą Państwo wycofać zgodę na ich przetwarzanie, w każdym momencie, poprzez przesłanie informacji na adres e-mail: iod@rarr.rzeszow.pl. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na ich przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
4. Przysługuje Państwu również prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich uzupełnienia i sprostowania, a ponadto prawo do usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
5. Przysługuje Państwu również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
6. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacji, a następnie zostaną usunięte oraz nie będą przekazywane innym odbiorcom.
 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Maj 2019
dziś jest: Poniedziałek, 27 Maj 2019
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 27 581 000,00 PLN