Projekty

Tytuł: Projekt „AKTYWNOŚĆ – AKCEPTACJA - SAMOREALIZACJA”

Źródło finansowania: Poddziałanie 6.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.12.2012-31.10.2014
Krótka charakterystyka projektu:

CEL PROJEKTU

Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób niepełnosprawnych poprzez udział w kompleksowej ścieżce aktywizacji zawodowej.

WSPARCIE SKIEROWANE JEST DO OSÓB:

 • posiadających status osoby niepełnosprawnej, które mogą podjąć zatrudnienie,
 • pozostają bez zatrudnienia lub są nieaktywne zawodowo,
 • zamieszkują wybrane powiaty województwa podkarpackiego: rzeszowski grodzki – miasto Rzeszów, rzeszowski ziemski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, dębicki, strzyżowski, kolbuszowski,
 • w wieku aktywności zawodowej (15 – 64 lat).

OFEROWANA FORMA WSPARCIA

 • Szkolenia zawodowe wg potrzeb (np. ochroniarz, magazynier, kucharz, księgowość komputerowa, tworzenie stron www, grafik komputerowy, sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, aranżacja terenów zielonych),
 • 6 – miesięczne płatne staże zawodowe dla wszystkich uczestników projektu,
 • Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz nabywania społecznych kompetencji kluczowych (rozwijające umiejętności: poszukiwania pracy, autoprezentacji, komunikacji, pracy w grupie, negocjacji itp.),
 • 3-dniowy wyjazd szkoleniowo -integracyjny,
 • Indywidualny Plan Działania,
 • Wsparcie doradcze oraz poradnictwo psychologiczne,
 • Wsparcie dodatkowe: materiały szkoleniowe, zwrot kosztów dojazdów na szkolenia oraz opieki nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, opieka animatora (indywidualnego doradcy), koszty badań lekarskich.

Dokumenty do pobrania:  Formularz zgłoszeniowy

Rekrutacja do pierwszej edycji projektu będzie trwała do 15 listopada 2013r.

Biuro projektu:
RZESZOWSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.
35-959 Rzeszów, ul. Szopena 51, pokój 217, 313
tel. 17 86 76 253, 17 86 76 229, fax17 86 76 221, www.rarr.rzeszow.pl

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
 Tytuł: Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych”
Źródło finansowania: Program Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013
Okres realizacji: 01.VI.2009 – 31.XII. 2010
Krótka charakterystyka projektu:
Projekt „Analiza – integracja – sieciowanie potencjałów regionalnych Województwa Podkarpackiego i Kraju Preszowskiego” jest odpowiedzią na niską jakość strategicznej współpracy w zakresie rozwoju regionalnego pomiędzy podmiotami z obu obszarów. Wynika również z braku systemowych rozwiązań programowych i instytucjonalnych w tym zakresie. Układy instytucjonalne związane z procesami pro – rozwojowymi po jednej i po drugiej stronie granicy różnia się od siebie, a wykorzystanie potencjałów obu regionów nie jest oparte o wspólne podejście. Celem projektu jest zatem zmiana tego stanu rzeczy poprzez utworzenie sieci rozwoju regionalnego Euroregionu Karpackiego na obszarze obu regionow.
   Tytuł: Projekt „DAJMY SZANSĘ DOJRZAŁOŚCI”

Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2011
Krótka charakterystyka projektu:
CEL PROJEKTU
Celem projektu jest rozpoznanie przez uczestników swoich potrzeb i problemów na rynku pracy, dobór w oparciu o nie odpowiednich form wsparcia, które zwiększą ich szansę na rynku pracy,

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE
- wiek powyżej 45 roku życia
- pozostawanie bez zatrudnienia (w tym osoby zarejestrowane w PUP jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy)
- zameldowanie na obszarze jednego z następujących powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowski grodzki i ziemski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski, strzyżowski, kolbuszowski.

OFEROWANA FORMA WSPARCIA
Szkolenia:
• z języka angielskiego,
• komputerowe,
• według potrzeb
• z zakresu aktywizacji zawodowej,
Poradnictwo zawodowe
3 miesięczne płatne staże zawodowe
Indywidualne Plany Działania
Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich(dotyczy staży i szkoleń zawodowych), opieka animatora (indywidualnego doradcy)
 Tytuł: Projekt „FOCUS – Twoje miejsce w życiu, Twoje miejsce na rynku pracy”
Źródło finansowania: Poddziałanie 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.01.2010-31.12.2011
Krótka charakterystyka projektu:
Wsparcie w ramach Projektu skierowane jest do:
▪ osób długotrwale bezrobotnych (pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy),
▪ osób niepełnosprawnych.

W ramach Projektu oferujemy ścieżkę aktywizacji zawodowej, obejmującą:
▪ Szkolenia:
- z języka angielskiego,
- komputerowe,
- zawodowe według potrzeb (np. obsługa wózków widłowych, księgowość, obsługa kas fiskalnych, bukieciarstwo),
- z zakresu aktywizacji zawodowej i nabywania społecznych kompetencji kluczowych (rozwijające umiejętności: poszukiwania pracy, autoprezentacji, pracy w grupie, radzenia sobie ze stresem itp.),
▪ 3 - miesięczne płatne staże zawodowe,
▪ Indywidualne Plany Działania,
▪ Poradnictwo zawodowe,
▪ Poradnictwo specjalistyczne (psychologiczne, prawne itp.),
▪ Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich (dotyczy staży i szkoleń zawodowych), opieka animatora (indywidualnego doradcy).
 Tytuł: Projekt „Współpraca inspiruje do rozwoju - Zostań specjalistą ds.. Współpracy międzynarodowej”
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 01.12.2009-28.02.2011
Krótka charakterystyka projektu:
Projekt skierowany jest do pracowników administracji publicznej oraz podległych jej jednostek organizacyjnych z terenu całego woj. podkarpackiego.

Udział w projekcie pozwoli uczestnikom zdobyć wiedzę i umiejętności niezbędne do prowadzenia efektywnej współpracy międzynarodowej. Umożliwi także swobodniejsze posługiwanie się j. angielskim w kontaktach międzynarodowych

Wsparcie w ramach projektu obejmuje: szkolenia z zakresu m.in. technik negocjacji, autoprezentacji i wystąpień publicznych, różnic międzykulturowych, zarządzania projektami, funduszy unijnych i źródeł finansowania współpracy międzynarodowej, a także 72 godz. języka angielskiego kończące się międzynarodowym egzaminem certyfikującym.
 Tytuł: Projekt „Program wsparcia dla kontynuacji pracy zawodowej pracowników firmy ZELMER S.A.”
Źródło finansowania: Poddziałanie 8.1.2. Program Operacyjny Kapitał Ludzki
Okres realizacji: 1.11.2009 r. – 31.10.2011 r.
Krótka charakterystyka projektu:
 Cel projektu
 Głównym celem projektu jest zaadaptowanie się do nowej sytuacji życiowej
i kontynuacja kariery zawodowej zwalnianych pracowników firmy ZELMER.
 Grupa docelowa
 Grupą docelową są pracownicy produkcyjni zamieszkali w województwie podkarpackim, który otrzymali wypowiedzenie stosunku pracy z przyczyn nie dotyczących pracownika, zatrudniony w rzeszowskiej firmie ZELMER przechodzącej procesy adaptacyjne i modernizacyjne.
 Wsparcie w ramach projektu
 Aktywizacja zawodowa:
- Indywidualne doradztwo zawodowe;
- Szkolenie z zakresu kluczowych kompetencji zawodowych
i społecznych;
- Szkolenie z zakresu podstawowej obsługi komputera i Internetu.

Ponadto każdy z uczestników weźmie udział w jednym z poniższych modułów:
 Szkolenia specjalistyczne:
- Fakturowanie i obsługa magazynu;
- Sprzedawca i obsługa kas fiskalnych;
- Opieka nad osobami starszymi, dziećmi i niepełnosprawnymi;
- Mała gastronomia;
- Operator wózków jezdniowych;
- Obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie.
 Półroczne płatne staże
 Wsparcie w zakładaniu działalności gospodarczej
- szkolenie „Jak założyć firmę”
- dotacja inwestycyjna na rozpoczęcie działalności gospodarczej
- indywidualne doradztwo biznesowe
- wsparcie pomostowe


  


 

 Projekt "Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej"

Projekt "Wsparcie ochrony własności intelektualnej Polski Wschodniej" zakłada podniesienie świadomości przedsiębiorców z obszaru Polski Wschodniej, w tym wprowadzenie do podstawowych zagadnień dotyczących własności intelektualnej, sposobu ochrony wynalazku w postaci patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, znaków towarowych, korzyści płynących z zarządzania własnością intelektualną.
 
Źródło finansowania
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 5.4. „Zarządzanie własnością intelektualną”, Poddziałanie 5.4.2 „Popularyzacja wiedzy w zakresie własności intelektualnej”.
 
Termin i obszar realizacji
Projekt realizowany jest w okresie od 01.04.2009 r. do 30.06.2010 r. na obszarze 5 województw Polski Wschodniej: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie oraz warmińsko-mazurskie.
 
Grupa docelowa
Grupą docelową projektu są przedsiębiorcy z sektora MSP (w tym właściciele firm, osoby zarządzające i pracownicy przedsiębiorstw), mający siedzibę na terenie jednego z 5 województw Polski Wschodniej (podkarpackie, świętokrzyskie, lubelskie, podlaskie oraz warmińsko-mazurskie).
 
Główny cel projektu
Głównym celem Projektu jest wzrost innowacyjności przedsiębiorstw z obszaru Polski Wschodniej poprzez upowszechnienie stosowania prawa własności intelektualnej, w tym zwiększenie świadomości i wiedzy przedsiębiorstw na temat ochrony własności intelektualnej oraz ich aktywności w patentowaniu i ochronie własności intelektualnej.
 
Formy wsparcia w projekcie
 • Konferencje, seminaria i warsztaty na obszarze każdego województwa objętego projektem;
 • Interaktywny portal internetowy zawierający aktualności, bazę wiedzy, forum, czat  z ekspertem - umożliwiający wymianę informacji, wiedzy i dobrych praktyk z zakresu własności intelektualnej;
 • Publikacja - praktyczny przewodnik z zakresu własności intelektualnej;
 • Reportaż dotyczący dobrych praktyk w zakresie ochrony własności intelektualnej opracowany i wydany na płytach CD, prezentujący praktyczne doświadczenia przedsiębiorców z regionu Polski Wschodniej;
 • Kwartalnik dotyczący ochrony własności intelektualnej w wersji papierowej i elektronicznej umieszczony na portalu i rozsyłany do zainteresowanych przedsiębiorców;
 • Działania informacyjno-promocyjne prowadzone przez ekspertów w formie dyżurów telefonicznych, mailowych i internetowych. 

   


 

Projekt „STEP BY STEP – Twoja ścieżka do pracy”
 
Projekt jest realizowany w okresie od 1 września 2008 r. do 31 października 2009 r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 6.1 „Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie”, Poddziałania 6.1.1. „Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy”.
 
Celem projektu jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz kompetencji kluczowych i zawodowych ludzi młodych w wieku 18-34 lat oraz kobiet z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, kolbuszowski, łańcucki, ropczycko-sędziszowski i strzyżowski.
Projekt zakłada zindywidualizowane podejście do uczestników oparte na diagnozie ich potrzeb, problemów i predyspozycji, w oparciu o które dobierany jest zakres i poziom intensywności wsparcia.
Projekt umożliwi uczestnikom wzrost umiejętności oraz kwalifikacji zawodowych ułatwiających znalezienie pracy, przy jednoczesnym zapewnieniu możliwości pogodzenia życia rodzinnego i zawodowego oraz wzrostu ich mobilności.
Wsparcie w ramach Projektu zakłada objęcie przez 2 animatorów opieką 90 osób należących do grup:
         – Kobiety (45 osób)
         – Osoby młode w wieku 18 - 34 lat (45 osób)
które przejdą kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowej obejmującą:
1. Szkolenia:
-   z języka angielskiego
-   komputerowe
-   zawodowe (np. księgowość, obsługa sekretariatu, obsługa wózków widłowych, kursy prawo jazdy kategorii C, E)
-   z przedsiębiorczości i ekonomii społecznej (dla 30 osób)
-   z zakresu aktywizacji zawodowej
2. 3 miesięczne płatne staże zawodowe (dla 30 osób)
3. Indywidualne Plany Działania
4. Poradnictwo zawodowe
5. Wsparcie dodatkowe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie podczas szkoleń, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich (dotyczy staży i szkoleń zawodowych), opieka animatora (indywidualnego doradcy).
 

www.stepbystep.rarr.rzeszow.pl


 

 

Projekt "REVERTI - Aktywny powrót na rynek pracy"

Celem projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z wybranych powiatów województwa podkarpackiego: rzeszowskiego, grodzkiego i ziemskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego.

W projekcie założono udział 90 osób bezrobotnych (w tym 30 niepełnosprawnych), które przejdą obligatoryjną i kompleksową ścieżkę aktywizacji zawodowej, obejmującą:

 • Indywidualne Plany Działania i poradnictwo zawodowe;
 • Szkolenia z zakresu aktywizacji zawodowej oraz nabywania społecznych kompetencji kluczowych;
 • Wsparcie doradcze - indywidualne i grupowe;
 • Szkolenia językowe;
 • Szkolenie z zakresu technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
 • Szkolenia według potrzeb;
 • Staże w organizacjach pozarządowych i spółdzielniach socjalnych.

Wsparcie dodatkwe: zwrot kosztów dojazdów, opieka nad osobami zależnymi, wyżywienie, materiały szkoleniowe, koszty badań lekarskich (dotyczy szkoleń według potrzeb oraz staży), opieka animatora (indywidualnego doradcy).

Warunkiem uczestnictwa, oprócz przynależności do grupy osób zarejestrowanych jako długotrwale bezrobotne, jest również zameldowanie na obszarze jednego z następujących powiatów: rzeszowskiego grodzkiego i ziemskiego, kolbuszowskiego, łańcuckiego, ropczycko-sędziszowskiego, strzyżowskiego.

Projekt jest finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

www.danmar-computers.com.pl/reverti/


 

Projekt "2+2=5 RAZEM MOŻEMY WIĘCEJ W EKONOMII SPOŁECZNEJ

Cel projektu jest promocja i informowanie o podmiotach Ekonomii Społecznej (ES), promowanie tworzenia partnerstw w celu wypracowania modeli wspierania ES, podnoszenie wiedzy i umiejętności pracowników i kadry zarządzającej instytucjami rynku pracy, pomocy i integracji społecznej oraz podmiotów ES, tworzenie miejsko-gminnych i powiatowych programów działania na rzecz ES, powstanie punktów informacyjnych ES.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.


 

Projekt "INKUBATORY TRZECIEGO SEKTORA (ITS) – lepsze czasy dla NGO"

Cel projektu jest prowadzenie kampanii informacyjno – promocyjnej, rekrutacja organizacji do projektu, rozszerzenie działalności Inkubatorów Trzeciego Sektora (ITS) w Rzeszowie i Stalowej Woli o nowe działania i szkolenia:, prowadzenia szkoleń.

Projekt jest realizowany w ramach Poddziałania 7.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

 


 

 

 Projekt „ WŁADCY WIEDZY – podnoszenie kwalifikacji licealistów"

Projekt „ WŁADCY WIEDZY – podnoszenie kwalifikacji licealistów". Głównym celem projektu jest poprawa dostępu do nauki i zwiększenie szans edukacyjnych młodzieży uczącej się (120 osób) w liceach ogólnokształcących w Rzeszowie, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów zamieszkujących tereny wiejskie, uczniów niepełnosprawnych lub z rodzin korzystających z pomocy społecznej, które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną zdobyć umiejętności dostosowane do wymagań europejskiego rynku pracy.

Działania w ramach projektu:

 • poradnictwo indywidualne i grupowe
 • szkolenia komputerowe
 • szkolenia z przedsiębiorczości
 • szkolenia z autoprezentacji, prezentacji multimedialnej oraz wystąpień publicznych
 • Mini Inkubator Przedsiębiorczości

   


   

EQUAL "ANIMATOR"

Program EQUAL jest jedną z Inicjatyw Wspólnotowych, częścią strategii Unii Europejskiej, mającej na celu stworzenie nowych i lepszych miejsc pracy oraz wyrównywanie szans w dostępie do nich. Jest finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego i w związku z tym jest zgodny z Europejską Strategią Zatrudnienia i Procesu Integracji Społecznej, choć jej cele realizuje za pomocą nowatorskich metod. Jest propozycją nowego podejścia do problemu dyskryminacji na rynku pracy, inną od dotychczasowych programów tego typu.

W ramach EQUAL wsparcie kierowane jest dla projektów zwróconych na współpracę transnarodową, służącą wymianie doświadczeń, promowaniu skuteczniejszych sposobów zwalczania wszelkich nierówności związanych z pracą i upowszechnianiu najbardziej pozytywnych rozwiązań na terenie Unii Europejskiej. Działania te skierowane są przede wszystkim do najsłabszych grupy na rynku pracy, często zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Zobacz wiecej...


 Dworzec nadziei

Projekt „Dworzec nadziei” jest realizowany w ramach Krajowego Programu Rozwoju Zasobów Ludzkich – Integracja społeczna i zawodowa grup zagrożonych wykluczeniem. Projekt jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej PHARE i realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Zadania określone w ramach projektu są przeprowadzane przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. we współpracy z Bieszczadzką Agencją Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Celem projektu jest stworzenie szansy na integrację społeczną i zawodową, czyli możliwości powrotu na rynek pracy osobom bezrobotnym, pozostającym bez pracy ponad 6 miesięcy, ze szczególnym uwzględnieniem byłych pracowników PGR-ów z terenu powiatu bieszczadzkiego.

Projekt jest skierowany bezpośrednio do osób bezrobotnych i obejmuje pośrednictwo w znalezieniu pracy, wspieranie samozatrudnienia poprzez pomoc finansową, doradczą i szkoleniową, organizację indywidualnych szkoleń przekwalifikujących oraz zatrudnienie socjalne. Planowane w ramach projektu „Dworzec nadziei” zadania obejmują stworzenie przy Bieszczadzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o. Ośrodka Szkoleń i Promocji Przedsiębiorczości mającego za zadanie świadczenie usług dla bezrobotnych mieszkańców powiatu bieszczadzkiego.


Wsparcie obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w efektywnym wykorzystaniu środków finansowych Unii Europejskiej w ramach WPR i funduszy strukturalnych

 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. jest liderem w konsorcjum "Wsparcie Doradztwa Rolniczego", w skład którego wchodzą: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale, CONSULTOR Sp. z o.o. oraz Bieszczadzka Agencja Rozwoju Regionalnego Sp. z o.o.. Głównym celem projektu jest poprawa konkurencyjności oraz trwałego i zrównoważonego rozwoju sektora rolnego poprzez pomoc w opracowaniu wniosków o dofinansowanie, pomoc w realizacji działań, organizowanie spotkań doradztwa grupowego oraz przygotowanie ulotek doradczych. Projekt obejmuje w swym działaniu obszar całego terytorium województwa podkarpackiego.
 

 


 

Ekonomika gospodarstw rolnych w świetle dostępnych instrumentów
Wspólnej Polityki Rolnej i obowiązujących obciążeń finansowych
 
 
W celu realizacji projektu utworzono konsorcjum "Wsparcie Wsi w zakresie Oświaty rolniczej", w którym oprócz Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. jako lidera, udział bierze Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale, Uniwersytet Rzeszowski, a także Stowarzyszenie "Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych" w Ząbkach. Nadrzędnym celem projektu jest podniesienie wiedzy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w zakresie finansów  gospodarstwa rolnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasad opodatkowania podatkiem VAT. Wiedza ta będzie przekazywana w formie profesjonalnych szkoleń.
 

Dobra praktyka rolnicza podstawą zrównoważonej
produkcji rolnej regionu podkarpackiego
 
 
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego jako lider weszła w skład konsorcjum "Wsparcie Wsi w zakresie Oświaty rolniczej", w którym uczestniczą: Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, Podkarpacka Izba Rolnicza w Boguchwale, Uniwersytet Rzeszowski, oraz Stowarzyszenie "Rozwoju Przedsiębiorczości i Inicjatyw Lokalnych" w Ząbkach. Celem projektu jest przede wszystkim pogłębienie wiedzy rolników i mieszkańców obszarów wiejskich województwa podkarpackiego w zakresie przestrzegania zasad dobrej praktyki rolniczej oraz korzystania z instrumentów wsparcia Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej. Dodatkowo zostanie przekazana rolnikom wiedza na temat wymogów ochrony środowiska i zachowania krajobrazu w świetle standardów Unii Europejskiej.  Informację te będą przekazywane w formie szkoleń.

 


 

Podkarpacki Fundusz Ekonomii Społecznej

 
Jest to pilotażowy projekt Ministerstwa Polityki Społecznej, którego celem jest  promocja działalności zupełnie nowego typu podmiotów działających w obszarze ekonomii społecznej - spółdzielni socjalnych. Spółdzielnie socjalne są to przedsiębiorstwa wspólnie prowadzone przez osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zagrożone wykluczeniem społecznym. Poza prowadzeniem zwykłej działalności gospodarczej zajmują się również działalnością społeczną i oświatowo-kulturalną na rzecz swoich członków oraz ich środowiska lokalnego. Projekt zakłada powołanie na terenie województwa podkarpackiego tzw. Podkarpackiego Funduszu Ekonomii Społecznej, którego zadaniem będzie udzielanie finansowego wsparcia na tworzenie spółdzielni socjalnych. W skład funduszu wchodzą:
 • Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego,
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rzeszowie,
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Podkarpacki,
 • Polski Związek Głuchych Oddział Podkarpacki,
 • Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie.

Jednym z najważniejszych celów Funduszu będzie uzyskanie trwałości instytucjonalnej i finansowej po zakończeniu projektu.

 


 

 ANIMA – Kobiecy duch przedsiębiorczości

Celem ogólnym Projektu jest promocja aktywnych form wspierania samozatrudnienia wśród kobiet, poprzez  kompleksową pomoc w zakładaniu działalności gospodarczej oraz zapewnienie pomocy w wykorzystaniu dostępnych instrumentów wsparcia. Ponadto w ramach Projektu przewiduje się:

 • Promocję przykładów Dobrych praktyk w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - samozatrudnienia,
 • Zdobycie i podniesienie wiedzy w zakresie rozpoczynania i rozwijania działalności gospodarczej,
 • Wsparcie w zdobyciu środków na założenie działalności gospodarczej.

Beneficjentami Projektu są kobiety z terenów wiejskich powiatu rzeszowskiego - poszukujące pracy oraz kobiety będące mieszkankami miast do 5 tys. mieszkańców lub terenów położonych poza granicami administracyjnymi miast.

W ramach Projektu przewidziane są następujące działania:
Działanie I. Spotkania informacyjno-promocyjne – min. ok. 260 kobiet.
Działanie II. Szkolenia w zakresie zakładania działalności gospodarczej - 75  kobiet.
Działanie III. Wsparcie finansowe - dotacje w związku z założeniem działalności  gospodarczej; Szkolenia z rozwijania działalności – 20 kobiet.

Najważniejszym rezultatem Projektu będzie 20 nowopowstałych Mikroprzedsiębiorstw prowadzonych przez kobiety.

Anima - działalność gospodarcza

 


 

 EUROPEJSKI PRACOWNIK

                             

 Głównym celem projektu „EUROPEJSKI PRACOWNIK” jest poprawa dostępu do nauki, zwiększenie szans edukacyjnych dorosłych osób pracujących z woj. podkarpackiego (w tym znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej), które z własnej inicjatywy i w oparciu o indywidualne potrzeby pragną dostosować swoje kwalifikacje zawodowe do europejskiego rynku pracy. Cele szczegółowe obejmują poprawę wskaźnika udziału osób z wyższymi kwalifikacjami, znajomością języków obcych w populacji województwa, podniesienie poziomu wiedzy w zakresie przedsiębiorczości i wykorzystywania zewnętrznych źródeł dofinansowania działalności gospodarczej. W ramach projektu przewiduje się organizację dwóch modułów szkoleniowych w zakresie nauki języka angielskiego i przedsiębiorczości.

KURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO
 
Bezpłatne szkolenia z języka angielskiego z elementami języka biznesowego na trzech poziomach zaawansowania:
 • podstawowym,
 • średnio zaawansowanym,
 • zaawansowanym,
zakończone bezpłatnym egzaminem TELC i BEC.

KORZYŚCI:

 • zajęcia w małych 12 osobowych grupach,
 • bezpłatne pomoce naukowe (książki, zeszyty ćwiczeń),
 • tematyka zajęć dostosowana do poziomu znajomości języka angielskiego przez uczestników,
 • regularna ocena postępów uczestników szkolenia.
ABC PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
obejmuje zagadnienia z zakresu:
 • prawa pracy,
 • prawnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku,
 • księgowości firmy,
 • promocji,
 • handlu zagranicznego,
 • technik negocjacyjnych,
 • wykorzystania zewnętrznych źródeł finansowania,
 • opracowywania biznes planów,
 • zagadnień społeczno – psychologicznych m. in.:
  • asertywność,
  • autoprezentacja,
  • komunikacja,
  • praca w grupie 

 

Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Czerwiec 2018
dziś jest: Poniedziałek, 18 Czerwiec 2018
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Aktualności

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas 56. Międzynarodowych Targów AGRA 2018, 28 sierpnia 2018, Gorna Radgona (Słowenia)

2018-06-14
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: Meet4Business Matchmaking, która odbędzie się 28 sierpnia 2018 r.

Zapraszamy do udziału w projekcie "Szansa na sukces" - REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA, DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

2018-06-11
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego zaprasza od 1 września 2017 OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE do udziału w projekcie „Szansa na Sukces”, realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego, oś priorytetowa: VIII Integracja społeczna, numer i nazwa działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu ROWES -szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. w ramach realizacji projektu ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-06
Lista rankingowa rekomendowanych „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach naboru do dnia 23.04.2018 r. z uwzględnieniem odwołań w ramach realizacji projektu "ROWES - kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

Enterprise Europe Network: Giełda kooperacyjna podczas targów gier komputerowych i technologii wirtualnych gamescom, 21 - 23 sierpnia 2018, Kolonia (Niemcy)

2018-06-06
Ośrodek Enterprise Europe Network w Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza do udziału w giełdzie kooperacyjnej: gamesmatch 2018, która odbędzie się w dniach w dniach 21 - 23 sierpnia 2018r.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I”

2018-06-01
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Uczestników projektu „ROWES – kompleksowe wsparcie sektora ekonomii społecznej w subregionie I” do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”.

Ogłoszenie o naborze „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego” w ramach projektu pn.: „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II”

2018-06-01
Rzeszowski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej prowadzony przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. zaprasza Uczestników projektu „ROWES – szansą rozwoju sektora ekonomii społecznej w subregionie II” do składania „Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji oraz przyznanie wsparcia pomostowego”.

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 610, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN