Podkarpacki Park Naukowo - Technologiczny AEROPOLIS

 

 

Do głównych zadań Centrum Podkarpackiego Parku Naukowo- Technologicznego AEROPOLIS należy:

 1. Koordynacja prac związanych z utworzeniem i rozbudową Podkarpackiego Parku Naukowo - Technologicznego "Aeropolis",
 2. Przygotowanie i udostępnianie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów,
 3. Ułatwienie lokowania się na terenie PPNT dużym, średnim i małym inwestorom, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów innowacyjnych, wprowadzających produkty/usługi zaawansowane technologicznie,
 4. Wykorzystywanie potencjału podkarpackich uczelni wyższych i ośrodków naukowo - badawczych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw,
 5. Współpraca z Jednostkami Samorządu Terytorialnego w zakresie tworzenia korzystnych warunków dla rozwoju firm innowacyjnych na terenie województwa podkarpackiego oraz rozwijania współpracy między sektorem naukowo - badawczym i przemysłem na Podkarpaciu.
 6. Informowanie przedsiębiorców o możliwości lokowania swojej działalności w obszarze PPNT „Aeropolis”,
 7. Współpraca w zakresie przygotowania systemu ulg dla inwestorów lokujących się w Podkarpackim Parku Naukowo – Technologicznym „Aeropolis”, również związanych ze Specjalną Strefą Ekonomiczną,
 8. Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora w zakresie negocjacji z inwestorami,
 9. Wspomaganie tworzenia sieci przedsiębiorców świadczących usługi kooperacyjne i pomocnicze oraz wykonujących produkty komplementarne,
 10. Organizacja szkoleń dla osób które chcą podjąć własną działalność gospodarczą związaną z innowacyjnością,
 11. Organizacja imprezi konkursów, których celem jest promowanie innowacyjnych technologii i procesów, tj. Targi Pracy i Innowacji,
 12. Organizacja konferencji na temat innowacji i rozwoju przedsiębiorczości, których uczestnikami są przedstawiciele Władz Województwa i wiodące firmy z Podkarpacia,
 13. Prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
   

Projekt: „Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego platformą tworzenia i rozwoju współpracy w zakresie innowacji”

Czas realizacji: 1.12.2006 – 29.02.2008 rok
Wartość projektu: 401 764,81 zł

W lutym 2007 roku z Województwem Podkarpackim podpisano umowę na realizację projektu. Był on współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy.Cel główny projektu:
Wzmocnienie współpracy sfery nauki z przedsiębiorcami oraz rozwój innowacyjności w województwie podkarpackim.

Cele szczegółowe projektu:

 •  rozpoczęcie działalności Preinkubatora Akademickiego przy Podkarpackim Parku Naukowo- Technologicznym,
 •  umożliwienie Beneficjentom – studentom i absolwentom szkół wyższych z regionu, lokowania swojej działalności gospodarczej w Preinkubatorze,
 •  od 1 marca 2007 roku w Rzeszowie przy ulicy Poznańskiej 2c rozpoczął swoją działalność Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego.

W ramach Projektu zrealizowane zostały min. następujące zadania:

 • w budynku Preinkubatora dla studentów i absolwentów uczelni podkarpackich prowadzone były szkolenia pt. „Prowadzenie własnej działalności gospodarczej”,
 • realizowane były usługi doradcze w zakresie prawa, marketingu i finansów oraz doradztwa biznesowego,
 • w październiku 2007 roku zorganizowano pierwszy na Podkarpaciu konkurs dla studentów pt. „Najbardziej innowacyjna koncepcja funkcjonowania firmy”, który miał na celu wyłonić i nagrodzić najciekawsze pomyły na prowadzenie biznesu,
 • 21 czerwca 2007 roku zorganizowano pierwsze w naszym regionie TARGI INNOWACJI, podczas których przedstawiciele wiodących przedsiębiorstw regionu, jak również firmy dopiero rozpoczynające działalność, zaprezentowały przykłady sukcesu biznesowego opartego na innowacyjnych pomysłach i technologiach. Targi stworzyły możliwość bezpośredniej wymiany poglądów nt. innowacji oraz nowych technologii pomiędzy przedsiębiorcami, a pracownikami naukowymi. Była to także okazja dla przedsiębiorców na przedstawienie ofert pracy skierowanych do absolwentów i studentów uczelni wyższych.
 • w czerwcu 2007 w Preinkubatorze rozpoczęły działalność pierwsze firmy studenckie.

więcej...  www.preinkubator.rzeszow.plProjekt pn.: „Utworzenie Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego (PPNT) – Etap I”

Czas realizacji: 2005.01.04 do 2008.11.31

Wartość projektu: Całkowite nakłady na realizację projektu wyniosły 47 552004,00 zł, wydatki kwalifikowane 39 349 469,24 zł, kwota wsparcia 34 430 785,58 zł UE w ramach Sektorowego Działania 1.3 Tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju firm.

W lutym 2005 roku podpisano z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu PPNT. Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny znalazł się w grupie kilkunastu Parków, których tworzenie współfinansowane jest z funduszy strukturalnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na lata 2004 – 2006.

Idea utworzenia Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego:

Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny (PPNT) jest jednym z instrumentów podnoszenia konkurencyjności podkarpackiej gospodarki, wdrażania nowoczesnych rozwiązań technologicznych oraz zarządzania zasobami wiedzy i kapitału. Jest to ogniwo łączące i przetwarzające innowacyjne pomysły naukowe w nowoczesne rozwiązania technologiczne wdrażane następnie w podmiotach gospodarczych.

Misja i cele:

Misją PPNT jest stymulowanie wielofunkcyjnego rozwoju województwa podkarpackiego w oparciu o idee innowacyjności i transferu technologii poprzez synergiczne wykorzystanie regionalnego potencjału naukowo-badawczego, gospodarczego oraz infrastrukturalnego. W dużej mierze ma się to odbywać we współpracy z powstającymi klastrami, a w szczególności ze Stowarzyszeniem Grupy Przedsiębiorców Przemysłu Lotniczego DOLINA LOTNICZA.

Tereny inwestycyjne:

Park ma za zadanie ułatwić podejmowanie działalności zarówno dużym inwestorom, jak i małym i średnim przedsiębiorcom, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorstw innowacyjnych  i wprowadzających produkty/usługi zaawansowane technologicznie. To pomysł na ściągnięcie nowoczesnych technologii i równoczesne wykorzystywanie potencjału miejscowych uczelni wyższych i ośrodków naukowo-badawczych. Łączna powierzchnia terenu przeznaczona dla potrzeb I etapu rozbudowy Parku wynosi obecnie 118 ha. Park podzielony jest na 3 strefy:

 • Strefa S1 - zlokalizowana w pobliżu Lotniska Rzeszów-Jasionka, zajmująca powierzchnię ok. 70ha.
 • Strefa S2 - zlokalizowana jest na terenach sąsiadujących bezpośrednio z Rzeszowem,na terenie Gminy Głogów Małopolski, a jej powierzchnia wynosi ok. 47 ha.
 • Strefa S3 - zlokalizowana na terenie Politechniki Rzeszowskiej, gdzie został wybudowany Preinkubator Akademicki Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego o powierzchni całkowitej 997 m2.

Więcej informacji na stronie:  www.aeropolis.com.plProjekt pn.: „Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo-Technologicznego (PPNT) - II etap”

30 czerwca 2010 r. podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A. na realizację projektu pn.: "Rozbudowa Podkarpackiego Parku Naukowo Technologicznego (PPNT) - II etap", w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 96 475 399,00 PLN, wydatki kwalifikowalne - 78 942 283,25 PLN, a kwota dofinansowania - 68 604 001,84 PLN.

Okres realizacji projektu: 01.07.2008 – 30.11.2015 roku

W ramach projektu zrealizowano nastepujące zadania:

 • Kompleksowo uzbrojono w infrastrukturę techniczną teren o powierzchni ok. 48 ha, w ramach strefy S1-3, do której za pomocą nowo wybudowanej tzw.: magistrali wodno - kanalizacyjnej doprowadzono wodę z Rzeszowa oraz odprowadzane są ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków;
 • Utworzono 4 laboratoria badawczo rozwojowe - trzy w ramach obiektu Laboratorium Badawczego dla Politechniki Rzeszowskiej, (w tym: Laboratorium Materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla Potrzeb Lotnictwa; Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce; Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych Odnawialnych Źródeł Energii) oraz jedno w ramach Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego;
 • Wybudowano kompleks Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi PPNT w tym:
   
  • budynek główny Inkubatora Technologicznego (IT) o pow. ok. 5 300 m kw., w którym do wynajęcia przeznaczonych jest 39 pokoi biurowych, 12 hal produkcyjno-usługowych o pow. 100, 200 i 300 m kw., sala konferencyjna na 200 osób oraz dwie sale spotkań na 18 i 20 osób;
  • Halę I (IT 1) o pow. ok. 4 400 m kw., w której do wynajęcia są trzy moduły produkcyjno-usługowe o pow. ok. 950, 1040 oraz 740 m kw., oraz pokoje biurowe od 35 do 47 m. kw. o łącznej powierzchni ok 1 570 m kw.;
  • Halę II (IT 2) o pow. ok. 1 300 m kw., która składa się z czterech modułów produkcyjno-usługowych o pow. ok. 500 i 800 m kw. ;

   W Inkubatorze swoją działalność mogą lokować przede wszystkim nowo zakładane przedsiębiorstwa oraz te, które prowadzą swoją działalność w AEROPOLIS. Jest to także szansa na kontynuowanie działalności dla podmiotów wychodzących z Preinkubatora Akademickiego PPNT.

   Wynajem pomieszczeń w budynku Inkubatora odbywa się na preferencyjnych warunkach. Od podstawowych stawek czynszowych przysługują następujące ulgi: 20% zniżki w 1 roku działalności, 15 % w drugim roku oraz 10% w trzecim roku.

   W ramach Laboratorium Biotechnologii dla Uniwersytetu Rzeszowskiego utworzono:
 • Pracownię Roślinnych Kultur in Vitro
 • Pracownię Biotyzacji Roślin i Allelopatii
 • Pracownię Markerów Molekularnych
 • Pracownię Chromatografii

Badania prowadzone w w/w pracowniach będa miały wpływ głównie na takie dziedziny jak: introdukcja roślin wykorzystywanych w farmaceutyce i produkcji substytutów żywności, doskonalenie metod oczyszczania odpadów komunalnych i przemysłowych, rekultywacja lub zapobieganie powstawaniu terenów zdegradowanych oraz otrzymywanie substancji, mikroorganizmów i roślin odpornych na szok cieplarniany  oraz ograniczenie stosowania nawozów sztucznych i mineralnych.

Laboratoria Politechniki Rzeszowskiej mają przyczyniać się przede wszystkim, do wnikliwego opracowania, wykonywania i uruchomienia unikalnej technologii produkcji, ich zakres:

Laboratorium materiałów Kompozytowych i Polimerowych dla potrzeb lotnictwa:

 • Pracownia Materiałów Kompozytowych, 
 • Pracownia Materiałów Polimerowych, 
 • Pracownia Auksetyków.

Laboratorium Zastosowań Systemów Informatycznych w Diagnostyce:

 • Pracownia Diagnostyki Medycznej, 
 • Pracownia Diagnostyki Konstrukcji i Urządzeń. 

Laboratorium Komputerowego Wspomagania Badań i Projektowania Konstrukcji Lotniczych i Alternatywnych - Odnawialnych Źródeł Energii:

 • Pracownia Konstrukcji Lotniczych, 
 • Pracownia Projektowania Siłowni wiatrowych.

Dziedziny te przyczynią się przede wszystkim do wnikliwego opracowania, wykonywania i uruchomienia unikalnej technologii produkcji. Poprzez swoją lokalizację i pełnione funkcje, PPNT ma na celu przyspieszenie rozwoju gospodarczego Podkarpacia poprzez wspierania innowacji, dzięki czemu wzrośnie zdolność konkurencyjna lokalnych przedsiębiorstw.

Więcej informacji na stronie: www.aeropolis.com.plProjekt pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”

29 stycznia 2015 r. podpisana została umowa pomiędzy Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, a Rzeszowską Agencją Rozwoju Regionalnego S.A.
na realizację projektu pn.: „Rozbudowa Inkubatora Technologicznego wraz z Centrum Obsługi Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego – III etap PPNT”, w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013, Priorytet I: Nowoczesna gospodarka, działanie I.3 Wspieranie innowacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Całkowita wartość projektu: 28 026 673,67 zł

Wartość wydatków kwalifikowanych: 22 950 470,86 zł

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015

W ramach projektu zrealizowano nastepujące zadania:

Wybudowano kolejny obiekt Hali IV – IT 4 oraz poszerzono ofertę Inkubatora Technologicznego o nowe usługi: 

 • nowe powierzchnie do wynajmu:
  • łącznie powierzchnia produkcyjno – usługowa 2 745 m2 w tym: 3 boksy o pow. ok. 197 i 154 m2 przygotowane do działalności laboratoryjnej (dostępność sprężonego powietrza i możliwość zainstalowania dygestoriów i gazów technicznych) oraz 8 boksów produkcyjnych;
  • 20 pokoi biurowych o pow. ok. 26 m2 (łącznie część biurowa 2 210 m2);
  • powierzchnia dla młodych i możliwość wynajęcia biurka – tzw. powierzchnia open space 138 m2 (5 stanowisk biurowych 1-osobowych, 4 stanowiska biurowe 2-osobowe, 10-osobowa sala narad).
 •  laboratorium dla AEROPOLIS – urządzenia zakupione w konsultacji z przedsiębiorcami – skaner GNOM i Drukarka 3D (z dużą komorą wydruku), kamery termowizyjne, mikroskop metalograficzny,

Komora starzeniowa do badania efektu działania promieni słonecznych na elementy instalacji np. odnawialnych źródeł energii, dygestorium, waga laboratoryjna oraz spektrofotometr.

Więcej informacji na stronie: www.inkubator.rarr.rzeszow.pl 

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 600, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 34.277.000,00 PLN