Centrum Organizacyjno-Szkoleniowe i Współpracy Międzynarodowej

 • prowadzi szkolenia dla przedsiębiorców, pracowników samorządowych, a także osób zainteresowanych problemami integracji europejskiej, funduszami unijnymi itp.,
 • zarządza projektami finansowanymi z funduszy Unii Europejskiej,
 • koordynuje działania służące promocji regionu przez działalność marketingową, wydawniczą i kontakty z mediami,
 • zapewnia sprawne funkcjonowanie organizacyjne Agencji i utrzymuje kontakty z instytucjami partnerskimi w kraju i zagranicą.
zobacz więcej »

Centrum Analiz i Controllingu

Centrum Analiz i Controllingu świadczy kompleksowe usługi doradcze związane z pozyskiwaniem środków finansowych z funduszy strukturalnych UE na realizację projektów inwestycyjnych. Zajmujemy się opracowywaniem biznes planów, studiów wykonalności oraz przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej  pozwalającej uzyskać dofinasowanie do inwestycji.

zobacz więcej »

Centrum Transferu Technologii, Innowacji i Informatyzacji pełni rolę pośrednika pomiędzy sferą nauki i gospodarki, tworząc warunki dla wymiany informacji oraz dynamizacji kontaktów. CTTIiI wspiera również powstawanie klastrów przedsiębiorstw przemysłowych zlokalizowanych na terenie województwa podkarpackiego. Aby realizować te cele CTTIiI współpracuje z siecią ekspertów i instytucji specjalizujących się w określonych dziedzinach.
CTTIiI pełni istotną rolę w rozwoju gospodarczym regionu Podkarpacia poprzez:

 • budowanie kompleksowej oferty dla MSP
 • efektywne wspierania transferu technologii i know-how
 • podnoszenie kwalifikacji MSP

Grupą docelową działalności CTTIiI są małe i średnie przedsiębiorstwa, aktywne na polu innowacyjności i transferu technologii, które poszukują informacji i usług w tym zakresie.

zobacz więcej »

Centrum Obsługi Inwestora powstało w 2001 roku w celu wspierania rozwoju województwa podkarpackiego poprzez stymulowanie napływu inwestycji zewnętrznych. Jest miejscem pierwszego kontaktu dla zainteresowanych inwestowaniem w regionie.

Pracownicy Centrum Obsługi Inwestora dysponują specjalistyczną wiedzą z zakresu regulacji prawnych, wskaźników branżowych, aktualnych ofert inwestycyjnych, danych o stanie i ofercie przedsiębiorstw. Dzięki ścisłej współpracy z instytucjami samorządowymi i rządowymi, dobrej znajomości lokalnych realiów oraz doświadczeniu w negocjacjach pracownicy Centrum udzielają szybkiej i fachowej pomocy przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

zobacz więcej »

Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości powstało na bazie Biura Analiz Ekonomiczno-Prawnych, jednostki zajmującej się doradztwem dla osób prowadzących działalność gospodarczą i jednostek samorządu terytorialnego.

Dla kogo?

Obecnie grupą docelową działalności CRP są osoby planujące rozpoczęcie działalności gospodarczej, mikroprzedsiębiorcy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

zobacz więcej »

 

Do zadań PPNT należy: koordynacja  prac związanych z utworzeniem i rozwojem Podkarpackiego Parku Naukowo – Technologicznego „Aeropolis”, przygotowanie i udostępnienie inwestorom w pełni uzbrojonych terenów,  ułatwienie lokowania się na terenie PPNT dużym, średnim i małym inwestorom, ze szczególnym uwzględnieniem podmiotów innowacyjnych, wprowadzających produkty/usługi zaawansowane technologicznie, wykorzystywanie potencjału podkarpackich uczelni wyższych i ośrodków naukowo – badawczych dla rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.  więcej...

zobacz więcej »

BIURO MIASTOPROJEKT

 • wykonuje projekty budowlane i wykonawcze obiektów szkolnych, sportowych, służby zdrowia, administracji,
 • drogowych przejść granicznych, banków, budynków mieszkalnych, a także hoteli i restauracji,
 • opracowuje projekty uzbrojenia i zagospodarowania terenu oraz instalacji specjalnych,
 • przygotowuje kosztorysy inwestorskie i studia wykonalności inwestycji,
 • sprawuje nadzór autorski i inwestorski,
 • świadczy usługi w zakresie konsultacji techniczno-ekonomicznych i technologicznych,
 • weryfikuje projekty wykonane przez inne jednostki.
zobacz więcej »

Centrum Ekonomii Społecznej

Głównym celem CES jest wsparcie i promocja podmiotów ekonomii społecznej, działających na terenie województwa podkarpackiego. Kluczową zasadą przyświecającą funkcjonowaniu naszego Centrum jest misja społeczna, rozumiana jako prymat działania na rzecz ludzi, nad maksymalizacją zysku.

zobacz więcej »

 Sekcja Terenowa Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego w Przeworsku prowadzi Centrum Współpracy Transgranicznej, którego zadaniem jest zacieśnianie współpracy transgranicznej poprzez pomoc w tworzeniu i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Euroregionu Karpackiego, a także doradztwo w zakresie korzystania ze środków pomocowych UE przeznaczonych na współpracę transgraniczną.

CWT wspiera rozwój gospodarczy Euroregionu Karpackiego poprzez działalność informacyjną, doradczą i szkoleniową oraz aktywną pomoc w nawiązaniu współpracy handlowej. By zwiększyć możliwości działania Centrum nawiązuje współpracę z podmiotami o podobnym charakterze i przedstawicielami wielu środowisk m. in. przedsiębiorców, instytucji okołobiznesowych i jednostek samorządowych z terenu Podkarpacia i krajów Euroregionu Karpackiego. Działania te pomagają w formułowaniu zasad polityki rozwoju gospodarczego.
 

zobacz więcej »
Wyszukaj w serwisie
Kalendarz
Lipiec 2015
dziś jest: Środa, 1 Lipiec 2015
PWŚCPSN
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 35-959 Rzeszow, ul. Szopena 51,
tel. +48 17 85 20 600, +48 17 86 76 200, fax. +48 17 85 20 611, e-mail: info@rarr.rzeszow.pl
NIP 813-00-10-538, REGON 690260330, Sąd Rejonowy w Rzeszowie KRS nr 0000008207, Kapitał zakładowy 25.866.000 PLN